vineri, decembrie 09, 2016

Proiect de lege cu privire la competențele, atribuțiile autorităților publice locale în probleme de patrimoniu cultural

La 6 decembrie 2016 a fost emisă Hotărârea de Guvern nr. 1303 prin care a fost aprobată și transmisă spre examinare în Parlamentul Republicii Moldova decizia din 1 decembrie despre proiectul de lege, elaborat de Ministerul Culturii, cu privire la completarea unor acte legislative (legea nr. 435 -XVI privind descentralizarea administrativă și legea nr. 436-XVI privind administrația publică locală), care prevede stabilirea competențelor, atribuțiilor și domeniilor de activitate ale autorităților publice locale în probleme de protejare a patrimoniului cultural.

Proiectul de Lege privind mormintele și operele comemorative de război a fost votat de Parlament în I lectură

Proiectul deLege  nr. 359 privind mormintele și operele comemorative de război a fost prezentat în Plenul Parlamentului de viceministrul culturii Gheorghe Postică și președintele comisiei parlamentare pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media,  pe data de 8 decembrie 2016 Vladimir Hotineanu.

Parlamentul a votat în Prima lectură Legea privind monumntele și operele comemorative de război.

luni, octombrie 03, 2016

Editura Cartdidact a publicat volumul: Ion Hîncu, Scara Vieții

Ediție îngrijită de prof. univ. dr. hab. Gheorghe Postică

Editor: dr. Igor Șarov

Redactor: Lilia Toma
Tehnoredactare: Sergiu Matveev

© Gheorghe Postică, 2016
© Editura Cartdidact, 2016

CARTDIDACT SRL
mun. Chişinău, şos. Hînceşti 138/1
tel: 022 24 10 62, 022 28 81 78, 022 28 14 30
Email: comenzi@cartdidact.md
www.cartdidact.md

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii
Hîncu, Ion.
Scara vieţii / Ion Hîncu; ed. îngrijită de Gheorghe Postică. – Chişinău: Cartdidact, 2016 (F.E.-P.
“Tipografia Centrală”). – 300 p.
Texte: lb. rom., rusă. – Bibliografia lui Ion Hîncu / Gh. Postică: p. 247-270. – Referinţe bibliogr. în
subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – 200 ex.

ISBN 978-9975-9682-6-3.
[902/904(478)+929(478)]:016= 135.1=161.1
H75

Prezentul volum reprezintă o recuperare a operei inedite a regretatului
savant, arheolog și istoric medievist Ion Hîncu, care a activat timp de peste trei
decenii în cadrul Academiei de Științe a RSS Moldovenești și circa două decenii în
cadrul Universității de Stat din Moldova.
În anii 60-70 ai secolului XX, Ion Hîncu era o figură bine cunoscută și mult
respectată în mediul arheologilor și istoricilor medieviști din fosta URSS. Respectul
de care se bucura venea din buna lui pregătire profesionistă, originalitatea
cercetării realizate și curajul de a impune concepte noi, chiar dacă acestea puteau
veni în contracdicție cu postulatele oficiale ale istoriografiei sovietice. Cea mai
mare considerație lui Ion Hîncu i-au arătat somități din mediul academic de la
Moscova – B. A. Rybakov, G. B. Fedorov, N. Voronin, M. Rabinovici, E. A. Rikman,
S. A. Pletniova, I. Titov, V. D. Koroliuk, G. G. Litavrin ș.a., deși la sfârșitul anilor
70, într-o conjunctură specifică, unii dintre ei au ajuns să lovească în reputatul
arheolog de la Chișinău.
Evenimentele care au condus la excluderea din cercetarea academică
fundamentală a savantului multpromițător Ion Hîncu s-au produs în anii 1977-
1978, în acest context fiindu-i interzise spre publicare lucrări de o valoare științifică
incontestabilă, în stare să contribuie la modificarea cursului istoriografic sovietic
în problema originii românilor din spațiul pruto-nistrean.
În volumul de față sunt recuperate și puse în valoare două lucrări inedite ale
lui Ion Hîncu: o lucrare autobiografică, cu titlul sugestiv Scara vieții, în care este
prezentat destinul autorului și istoria familiei sale, scrisă într-o perioadă relativ
recentă (1995), titlul acesteia generând titlul cărții de față, și o monografie întitulată
Население и культура Молдавии в X-XIV вв. (Populația și cultura Moldovei în
secolele X-XIV), scrisă în anii 1976-1977 și interzisă spre publicare în anul 1978
de către conducerea Academiei de la Chișinău. La sfârșitul volumului de față este
publicată bibliografia completă a lui Ion Hîncu.
Manuscrisele celor două lucrări, păstrate pe parcursul deceniilor de către
subsemnatul, sunt aduse în atenția publicului larg cu ocazia a 85 de ani de la
nașterea regretatului savant Ion Hîncu, care și-a servit cu multă demnitate neamul
și profesiunea.