miercuri, noiembrie 14, 2012

Conferinţa Ministerială "Muzeele din Europa de Sud-Est - Statutul, Managementul și Parteneriate", 13 noiembrie, 2012, Scopje, Republica MacedoniaPe data de 12 noiembrie 2012 la Scopje, în cadrul Preşidenţiei Procesului de Cooperare în Europa deSud-Est (SEECP) ţinută de Republica Macedonia, cu concursul Consiliului Regional de Cooperare şi Grupului de coordonare al CRC pentru Cultură şi Societate (Task Force), a avut loc Conferinţa Ministerială "Muzeele din Europa de Sud-Est: Statutul, Managementul și Parteneriate", cu participarea miniştrilor respondabili de patrimoniul cultural din ţările partenere (Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Muntenegru, Republica Macedonia, Republica Moldova, România şi Serbia), ambasadori din ţările observatoare (Turcia şi Slovenia), reprezentanţi ai Uniunii Europene, experţi ai  UNESCO şi ICOM.

Din partea Republicii Molodva la Conferinţă au participat Gheorghe Postică, viceministru al culturii şi Margarita Ursu, consultant al Secţiei cooperare internaţională în domeniul politicilor culturale a Ministerului Culturii.

În cadrul Conferinţei, domnul Gheorghe Postică a ţinut un discurs despre prezentul şi viitorul muzeelor din ţările Europei de Sud-Est. 
La finalul conferinţei a fost adoptată o Declaraţie comună referitoare la politicile muzeale din regiunea de Sud-Est a Europei.


Conferinţa ministerială a fost precedată de întrunirea din 12 noiembrie 2012 de la Scopje a  Grupului de coordonare al Consiliului Regional de Cooperare pentru Cultură şi Societate în problema implementării proiectului "Proceul Ljubljana II - Reabilitarea patrimoniului cultural comun", în cadrul căruia Republica Moldova are calitatea deobservator. La întrunire au participat dl Gheorghe Postică şi dra Margarita Ursu, care au exprimat opţiunea Ministerului Culturii al Republicii Moldova de a deveni membri deplini la "Procesul Ljubljana-II".  

Alocuţiunea dlui Gheorghe POSTICĂ, viceministrul culturii Republicii Moldova la Conferinţa Ministerială "Muzeele din Europa de Sud-Est – Statutul, Managementul și Parteneriate", 13 noiembrie 2012, Skopje, Republica Macedonia


Stimată doamnă ministru Elizabeta Kanceska-Milevska,
Domnilor miniştri, Stimaţi colegi, Onorată asistenţă,

Din partea Ministerului Culturii al Republicii Moldova adresez un salut cordial participanţilor la Conferinţa Ministerială de la Scopje, care se înscrie perfect în şirul activităţilor deosebit de actuale pentru domeniul culturii din ţările Europei de Sud-Est.
Permiteţi-mi să-mi exprim înalta apreciere pentru Preşedinţia-în-exerciţiu a Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est, Secretariatului Consiliului Regional de Cooperare şi Grupului de Coordonare a CRC pentru Cultură şi Societate, pentru convocarea conferinţei ministeriale dedicată muzeelor din Europa de Sud-Est, cît şi pentru căldura şi ospitalitatea acordată. În acelaşi context, adresez mulţumiri speciale dnei Elizabeta Kanceska-Milevska, Ministrul Culturii Republicii Macedonia, pentru frumoasa organizare a evenimentului.

Doamnelor şi Domnilor, 

În contextul agendei conferinţei noastre, doresc să confirm ataşamentul Republicii Moldova pentru dezvoltarea unei politici muzeale deschise şi cooperante în Sud-Estul Europei. Suntem conştienţi de faptul că muzeele, care sunt o expresie relevantă a identităţii şi a diversităţii culturale, trebuie să joace un rol tot mai important în cooperarea regională, să contribuie la apropierea popoarelor noastre prin mijloace şi instrumente patrimoniale, care de multe ori au la bază un fundal comun, reflectând spiritul sud-est european.
În prezent, pe plan global, se produce un amplu proces de schimbare a atitudinilor  muzeale, de reorientare a funcţiilor şi activităţilor muzeelor. Tendinţele actuale de dezvoltare socială aduc modificări substanţiale în conceperea instituţiilor şi spaţiilor muzeale. Or, muzeul contemporan, în opoziţie cu muzeul tradiţional axat pe artefacte, este orientat spre om, spre publicul larg, fiind transformat într-o platformă de comunicare activă cu societatea, de distribuire a informaţiei, de modelare a opiniilor şi de formare a mentalităţilor bazate pe principii valorice.
Artefactele patrimoniale aflate în centrul muzeului tradiţional, din punctul de vedere a muzeului contemporan, sunt importante în măsura în care acestea sunt valorificate pentru societate, în măsura în care acestea contribuie la coeziunea şi dezvoltarea socială.
Aşteptările sociale de la muzeu, în prezent, se află în zona interacţiunii cu publicul larg, aducerii  valorilor patrimoniale către public, implicării publicului în descoperirea acestor valori, încurajarea publicului spre cunoaştere. În acelaşi timp, funcţiile tradiţionale ale muzeului - de colectare, depozitare şi cercetare a colecţiilor de patrimoniu, din punctul de vedere al tendinţelor noi de dezvoltare muzeală sunt abordate ca o premiză şi o modalitate de atingere a obiectivului general, de interacţiune şi comunicare activă cu publicul larg. În viziunea contemporană, măsura eficienţei unui muzeu este publicul şi gradul de satisfacere a necesităţilor spirituale şi de cunoaştere a acestuia.     
Din acelaşi punct de vedere, muzeul este un intermediar între moştenirea culturală şi societate, un operator care induce societatea în lumea valorică, inserând, astfel, o comunicare activă dintre trecutul şi prezentul uman, o comunicare care îl aliniază pe omul contemporan la standardele valorice moştenite, contribuind, astfel, la intercalarea trecutului în prezent şi la orientarea omului spre un viitor bine axat şi previzibil.

Dragi colegi,

În contextul noilor abordări, se impun noi sarcini vis-a-vis de  managementul muzeal, care în noile condiţii sociale trebuie să fie orientat spre realizarea eficientă a obiectivului general de comunicare activă a patrimoniului cultural muzeal cu  publicul larg. Totodată, muzeele trebuie să-şi lărgească gama de servicii, să ofere diferite tipuri de facilităţi, să practice noi metode de comunicare publică, să implementeze noi tehnologii informaţionale în prezentarea către public a obiectelor de patrimoniu, să faciliteze un proces de comunicare interactivă între muzee şi societate. Muzeul trebuie să devină un spaţiu eficient pentru împrospătare intelectuală şi dezbateri, un spaţiu pentru contemplare şi inspiraţie, un spaţiu de învăţare şi educaţie, dar şi de odihnă şi distracţie.
Realizarea unui management modern al muzeelor în ţările noastre, se ciocneşte de probleme foarte dificile: capacitate redusă a muzeelor de a păstra şi de a gestiona patrimoniul cultural; rată scăzută de dezvoltare a colecţiilor şi itinerarelor expoziţionale; lipsa strategiilor de dezvoltare a muzeelor; reţele sub-dezvoltate a muzeelor de nivel local; gradul ridicat de erodare a patrimoniului cultural, precum şi, sprijin financiar insuficient din partea statului.
Pentru a face faţă provocărilor, muzeele trebuie să accepte şi să aplice pe larg principiile managementului modern, stipulat în diverse documente de  strategii şi politici ale UNESCO şi Uniunii Europene. Într-o lume contemporană, diversă şi multicoloră, muzeele pot supravieţui doar prin realizarea unui management conjugat, prin intercalare largă cu sectorul privat, prin promovarea unor proiecte de parteneriat public-privat, prin implicarea activă a societăţi şi a factorului non-guvernamental la promovarea  şi valorificarea patrimoniului cultural.
Totodată, în contextul dezvoltării durabile a muzeelor ​​din Sud-Estul Europei, doar o abordare integrată, axată pe promovarea unor reţele muzeale regionale comune, participări la cursuri şi ateliere de lucru comune, schimburi profesionale şi de bune practici, mobilitatea şi diversificarea colecţiilor, crearea de evenimente comune şi activităţi comune cu privire la politicile în domeniu, ar influenţa pozitiv dezvoltarea sistemului instituţional al muzeelor.

Doamnelor şi Domnilor,


Vreau să vă asigur, că Republica Moldova sprijină plenar ideea realizării unor proiecte comune în domeniul mobilităţii colecţiilor muzeale, organizării unor expoziţii itinerante tematice, bazate pe patrimoniul cultural care ne uneşte. În acest sens, este foarte relevant patrimoniul arheologic, care reprezintă civilizaţii ce trec peste orice hotare naţionale, şi ne poate uni, poate, cel mai bine în realizarea obiectivelor comune propuse, pentru o dezvoltare durabilă a domeniului muzeal.
Permiteţi-mi să închei prin a-mi exprima speranţa, că punctele de vedere exprimate la această Conferinţă vor contribui esenţial la identificarea în continuare a modalităţilor pragmatice de maximizare a integrării şi cooperării culturale regionale, şi vor oferi o oportunitate pentru extinderea şi buna prosperitate a relaţiilor din Sud-Estul Europei.

Vă mulţumesc pentru atenţie


Speech of Mr. Gheorghe POSTICĂ, Deputy Minister of Culture, Republic of Moldova, Ministerial Conference "National Museums in South East Europe – Status, Management and Partnerships", Skopje, 13 November, 2012
Dear Minister Elizabeta Kanceska-Milevska,
Dear Ministers, Dear Colleagues, Honorable audience,

On behalf of the Ministry of Culture of Republic of Moldova I address cordial greetings to all participants of the Ministerial Conference here in Skopje, a Conference which perfectly fits in the range of activities that are very actual for the cultural field of the South Eastern Europe countries.
Let me express my highest appreciation for the Presidency of the Cooperation Process in South-Eastern Europe, for the Secretariat of the Regional Council of Cooperation and the Group of Coordination of RCC on Culture and Society, for the organization of the ministerial conference dedicated to the museums from South-Eastern Europe and for the offered hospitality. In the same context, I address special thanks to Ms. Elisabeta Kanceska-Milevska, the Minister of Culture of the Republic of Macedonia for the beautiful organization of this important event.

Ladies and gentlemen,

In the context of our Conference Agenda, I wish to confirm the attachment of Republic of Moldova for the development of an open and cooperative museum policy in Southeastern Europe. We are conscious that museums, being a relevant expression of identity and cultural diversity, should play an increasingly important role in the regional cooperation, should help our peoples become closer by means and instruments related to heritage, which often are based on a common background, reflecting the spirit of the South-East Europe.
Today, worldwide, there is an extensive process of changing attitudes towards museums, of shifting museums’ functions and activities. Current tendencies of social development bring substantial changes in the perception of museum institutions and spaces. The contemporary museum, as opposed to traditional museum focused on artifacts, is oriented to people, to the general public, being transformed into a platform of active communication with society, of sharing information, of opinions’ modeling and of attitudes training on the basis of value principles.
Heritage artifacts from the traditional museums’ centers in terms of the contemporary museum are important when they are valued by the society, contributing to the social cohesion and development.
Social expectations regarding museums, nowadays, are placed in the interaction zone with the public. They are related to the way the heritage values are brought to the, public, the way the public is involved in the discovery of these values, the way the public is oriented to knowledge. At the same time, the traditional functions of the museum - collection, storage and research of heritage collections in terms of new development trends are approached as a prerequisite and a way to achieve the overall objective, of interaction and active communication with the public. In the contemporary view, the measurement of museum’s effectiveness is the number of visitors and the degree of satisfaction of the spiritual and intellectual needs
From the same point of view, the museum is intermediary between cultural heritage and society, an operator that induces the society in the world of value, inserting an active communication between the past and present, a communication that aligns the contemporary man to the inherited standards of value, thereby contributing to the intercalation of the past and present and to the orientation of the people towards a better focused and predictable future.

Dear colleagues,

In the context of new approaches, the museum management has new tasks which in the new social conditions must be directed towards achieving the overall objective of active communication between the public and the museum cultural heritage. At the same time, museums need to broaden the range of services, to provide different types of facilities, to practice new methods of public communication, to implement new informational technologies in the heritage objects presentation to the public, to facilitate interactive communication process between museums and society. Museum must become an effective space for intellectual refreshment and debate, a place for contemplation and inspiration, of learning and education, leisure and entertainment.
The creation of a modern museum management in our countries, faces difficult problems: low capacity of museums to preserve and manage cultural heritage, low rate of collections and exhibitions routes development, lack of museum development strategies; underdeveloped museum networks at local level, high degree of erosion of cultural heritage and insufficient financial support from the state.
To meet the many challenges, museums must accept and apply the principles of modern management stipulated in various documents, strategies and policies of UNESCO and the European Union. In the contemporary, varied and colorful world, museums can survive only by making a combined management, by large interlacing with the private sector, by promoting public-private partnership projects, by the active involvement of the society and non-governmental factor in the promotion and exploitation of the cultural heritage.
At the same time, in the context of sustainable development of museums in South East Europe, only an integrated approach focused on promoting common regional museum network, participation in joint courses and workshops, professional and best practices exchanges, developing collections mobility and diversification, creating joint events and activities regarding museum policies, would positively influence the development of the institutional system of museums.

Ladies and Gentlemen,

I want to assure you that Republic of Moldova fully supports the idea of ​​joint projects development in the field of museum collections mobility, organization of thematic exhibitions based on cultural heritage that unites us. In this regard, the archaeological heritage is relevant, representing civilizations that go beyond any national borders. It can unify us, perhaps, the best, in the proposed common objectives for sustainable development of the museum field.
Let me conclude by expressing my hope that the views expressed in this Conference will contribute significantly to further identification of pragmatic ways to maximize the regional integration and cultural cooperation, and will provide a good opportunity for the expansion and prosperity of the relations in South East Europe.

Thank you for your attention.