vineri, noiembrie 02, 2012

Alocuţiunea dlui Gheorghe POSTICĂ, la a VIII-a Conferinţă a Miniştrilor Culturii din Europa de Sud-Est, 24-25 octombrie 2012, Sofia

Alocuţiunea dlui Gheorghe POSTICĂ, viceministru al culturii Republicii Moldova la cea de a VIII-a Conferinţă a Miniştrilor Culturii din Europa de Sud-Est în domniul patrimoniului cultural, 24-25 octombrie 2012, Sofia, Bulgaria.


Stimată Doamnă Irina Bokova,
Stimate Domnule Ministru Vezhdi Rashidov,
Domnilor Miniştri,
Doamnelor şi Domnilor,

Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu astăzi la Sofia pentru a participa la cea de-a VIII-a Conferinţă Ministerială în domeniul Patrimoniului Cultural din Europa de Sud-Est cu genericul „Patrimoniul Cultural Imaterial pentru dezvoltare durabilă în Europa de Sud-Est”, conferinţă care, în ultimii ani, prin activităţile prodigioase desfăşurate de către ţările noastre cu sprijinul UNESCO a reuşit să devină o platformă regională eficientă pentru domeniul protecţiei patrimoniului cultural.

Doamnelor şi Domnilor,

Înainte de toate, țin să mulţumesc domnului ministru Vezhdi Rashidov pentru deosebita ospitalitate arătată şi pentru organizarea exemplară a acestui eveniment. Totodată, doresc să felicit Bulgaria pentru activitatea consecventă desfăşurată la nivel regional în scopul consolidării eforturilor de dezvoltare a cooperării în domeniul patrimoniului cultural imaterial. Dintre realizările mai importante  aş menţiona, în special, crearea „Centrului regional pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial”,  care vine să consolideze cooperarea regională în acest domeniu, precum şi să promoveze o nouă dimensiune asupra rolului pe care trebuie să-l aibă patrimoniul cultural imaterial în a asigura o dezvoltare durabilă a societăţii.

Reprezentînd Republica Moldova la acest eveniment, sunt convins de faptul că valoarea şi imensa bogăţie a patrimoniului cultural imaterial al Europei de Sud-Est rezidă într-o măsură importantă în diversitatea expresiilor culturale şi, în acest sens, consider că este de datoria noastră a tuturor să promovăm această valoare ca  o contribuţie importantă a regiunii la marea cultură europeană.

Doamnelor şi Domnilor,

Noi toţi suntem de acord asupra importanţei sporirii rolului patrimoniului cultural imaterial ca mijloc de dezvoltare durabilă, atât pentru fiecare dintre ţările noastre în parte, cît şi pentru regiunea Sud-Est europeană. Iar reuniunea de astăzi oferă posibilitatea de a evalua realizările noastre cele mai recente şi a contura perspectivele de viitor, vizînd coraborarea  eforturilor noastre pentru sprijinirea constantă  a patrimoniului cultural imaterial din regiune. 

În calitate de stat-parte al Convenţiei UNESCO privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, Republica Moldova, în ultimii doi ani  a făcut paşi importanţi  în scopul  promovării şi salvgardării valorilor culturale imateriale naţionale. În acest context, remarcăm adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova în anul 2012 a Legii privind protejarea patrimoniului cultural imaterial naţional, care este conceput drept unul din instrumentele fundamentale în promovarea politicilor culturale naţionale.  În anul 2011 a fost creat Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, chemat să vegheze păstrarea caracterului viu al elementelor patrimoniului imaterial în comunități.

În acelaşi context, în anul 2011 a fost elaborat primul volum al Registrului Naţional al Patrimoniului Cultural Imaterial al Republicii Moldova în acord deplin cu prevederile UNESCO din domeniu, aflat acum sub tipar. În scopul protejării şi asigurării accesului liber al cetăţenilor la valorile culturale imateriale moştenite, Ministerul Culturii, în comun cu Comisia Naţională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, având sprijinul UNESCO a lansat pagina Web dedicată patrimoniului cultural imaterial naţional www.patrimoniuimaterial.md.

În acelaşi timp, noi am elaborat şi depus pentru înscriere în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural al Umanităţii (UNESCO) Dosarul de patrimoniu al elementului transfrontalier comun România – Republica Moldova ”Colindatul de ceată bărbătească”.

Domnilor şi Doamnelor,
Destinul de mai departe al patrimoniului imaterial naţional depinde în mare măsură de eficacitatea politicilor de stat din domeniu care vor fi promovate în următorii ani. În acest context, un rol important va reveni programelor de stat axate pe elemente de patrimoniu imaterial. Un prim-program de stat de acest gen, care urmează a fi promovat de urgenţă cu o proiectare pentru următorii patru ani, este Programul de protejare a obiceiului Colindatul în ceată bărbătească.

Concomitent, Republica Moldova este dispusă să continue practica elaborării unor dosare transfrontaliere comune în domeniul patrimoniului cultural imaterial pentru nominalizare în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial UNESCO. În acest sens un proiect cu mare perspectivă, care ar putea fi promovat de către Republica Moldova împreună cu România, Bulgaria şi alte ţări din regiune, ar putea fi cunoscutul element de patrimoniu cultural intangibil comun - „Mărţişorul”-„Мартеница”. În opinia noastră, un asemenea proiect de cooperare transfrontalieră  are toate şansele de a se încununa cu succes. Un alt proiect asupra căruia se lucrează este dosarul multinațional ”Sărbătoarea de primăvară Sf. Gheorghe/Hidirellez” care va fi înaintat de Turcia cu contribuția Albaniei, Bosniei, Herțegovinei, Bulgariei, Croației, Greciei, Iracului, Libanului, Macedoniei, Muntenegrului; Republicii Moldova, României, Serbiei, Sloveniei și a Ucrainei.

Doamnelor şi domnilor,
Valoarea patrimoniului cultural imaterial este stabilită de către oameni, dar oamenii şi comunităţile formate de aceştia sunt în acelaşi timp şi beneficiarii acestor valori. În acest sens, Ministerul Culturii al Republicii Moldova va consolida, în anii următori, suportul oferit pentru promovarea şi creşterea accesibilităţii patrimoniului cultural imaterial, împreună cu crearea de noi programe de promovare şi conservare a acestui patrimoniu.

Stimaţi reprezentanţi ai UNESCO, Comisiei Europene şi Consiliului Europei, Regiunea Europei de Sud-Est dispune de toate oportunitățile pentru a dezvolta noi dimensiuni de încredere şi capacitate, creând  un spaţiu comun pentru dialog, schimb şi înţelegere, în care imensa bogăţie şi varietate a patrimoniului cultural, atît cel material, cît şi imaterial, reprezintă  un garant  sigur în strategiile de dezvoltare umană pentru această regiune şi este un instrument esenţial pentru promovarea diversităţii culturale ca una din condiţiile prealabile ale dialogului intercultural, mai ales în contextul integrării europene.

Patrimoniul cultural este atît un tezaur de identitate, cît şi un factor de dezvoltare durabilă. În acest sens, implicarea UNESCO, a Uniunii Europene şi a Consiliului Europei în elaborarea şi adoptarea programelor şi proiectelor dedicate culturii au fost şi sunt deosebit de importante pentru această regiune. Apreciind înalt aceste realizări, considerăm că UNESCO, Uniunea Europeană şi Consiliului Europei urmează să acorde în continuare atenţie activităţilor de identificare, documentare, cercetare şi inventariere a elementelor patrimoniului imaterial; să susţină prezervarea, promovarea şi punerea în valoare a patrimoniului imaterial prin programe de nivel regional, să sprijine sporirea rolului patrimoniului imaterial în procesele educaţionale şi formarea tinerelor generaţii din ţările noastre.

Dezvoltarea durabilă ca obiectiv strategic fundamental presupune încetăţenirea unor practici şi instrumente libere şi diverse de acces la educaţie şi cunoaştere, la tezaurul cultural al propriei naţiuni şi al umanităţii în ansamblu, la toate resursele care pot dezvolta creativitatea şi spiritul novator. Este vorba de asigurarea şansei pentru toţi indivizii de a deveni producători de cultură, depăşind astfel statutul de simpli consumatori de divertisment.

Stimaţi colegi,

Patrimoniul cultural din  Europa de Sud-Est constituie, fără îndoială, o dimensiune esenţială a identităţii fiecărei ţări şi, totodată, o contribuţie decisivă la crearea unei identităţi regionale. În acest sens, este important să adoptăm, în sud-estul Europei, o atitudine solidară, responsabilă şi eficace faţă de această moştenire comună. Patrimoniul cultural reprezintă diferenţa specifică a fiecăruia dintre noi şi ne oferă în acelaşi timp baza pentru dialog, cunoaştere reciprocă şi dezvoltare.

Doamnelor şi domnilor,

Apreciind faptul, că în contextul protejării durabile a patrimoniului cultural imaterial din Sud-Estul Europei, doar o abordare integrată, centrată pe promovarea diversităţii de expresie culturală a acestei regiuni, poate să transforme această resursă într-una semnificativă pentru dezvoltarea economică a regiunii, Ministerul Culturii al Republicii Moldova susţine întru-totul Declaraţia de la Sofia, care urmează a fi astăzi  adoptată.

Vreau să vă asigur că noi sîntem pregătiţi să susţinem şi să contribuim real la realizarea acestor proiecte de cooperare culturală, fiind ferm convinşi de semnificaţia patrimoniului cultural imaterial ca instrument de dezvoltare durabilă, dar şi ca vector  „creator de poduri” atît între cetăţenii europeni, cît şi între trecutul, prezentul şi viitorul Europei noastre.


Vă mulţumesc pentru atenţie.