duminică, septembrie 07, 2008

Bibliografie

I. Doctorate
1. Г. И. Постикэ, Глиняная посуда Центральной Молдавии конца I – начала II тысячилетия н. э. как исторический источник: дисс. на соискание учен. степени канд. ист. наук по спец. 07.00.06: Археология / науч. руководитель: проф. Л. Р. Кызласов; Московский Госуниверситет им. М. В. Ломоносова. – Москва, 1988. – 314 c. – Прил.: c. 316-368.
2. Г. И. Постикэ, Глинняная посуда центральной Молдавии конца I – начала II – тысячелетия н. э. как исторический источник: автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. ист. наук. - Москва, 1988. - 32 c.
3. Gheorghe Postică, Civilizaţia medievală timpurie din spaţiul pruto-nistrean (secolele V-XIII), Teză de doctor habilitat în ştiinţe istorice, specialităţile: 07.00.06 - Arheologie şi 07.00.02 - Istoria Românilor / Consult. ştiinţific: prof. univ. Ion Niculiţă; Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, 2006, 415 p.
4. Gheorghe Postică, Civilizaţia medievală timpurie din spaţiul pruto-nistrean (secolele V-XIII), Autoreferat al tezei de doctor habilitat în ştiinţe istorice, specialităţile: 07.00.06 - Arheologie şi 07.00.02 - Istoria Românilor / Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, 2006, 47 p.

II. Monografii, broşuri
1. Gheorghe Postică, Românii din codrii Moldovei în evul mediu timpuriu (studiu arheologic pe baza ceramicii din aşezarea Hansca). – Chişinău: Universitas, 1994. - 238 p.
2. Gheorghe Postică, Civilizaţia veche românească din Moldova. - Chişinău: Ştiinţa, 1995. - 80 p.
3. Gheorghe Postică, Nicolae Constantinescu, Căpriana: Repere istorico-arheologice. - Chişinău: Ştiinţa, 1996. - 111 p.
4. Gheorghe Postică, Mănăstirea Căpriana (de la întemeiere până în zilele noastre) / Univ. Liberă Int. din Moldova. - Chişinău: ULIM, 2000. - 76 p.: il.
5. Gheorghe Postică, Mănăstirea Căpriana (de la întemeiere până în zilele noastre). - Ed. a II-a, revăzută şi compl. / Biserica Ortodoxă din Moldova. Sf. Mănăstire „Adormirea Maicii Domnului”, Căpriana. - Chişinău: Pontos, 2003. - 76 p.: ill.
6. Gheorghe Postică, Orheiul Vechi: Cercetări arheologice 1996-2001 / Bibliotheca Archaeologica Iassiensis, XVII, Cuvânt înainte de Victor Spinei, Iaşi: Ed. Univ. Al. I. Cuza, 2006, 229 p., 125 fig., 98 foto.
7. Gheorghe Postică, Civilizaţia medievală timpurie din spaţiul pruto-nistrean (secolele V-XIII) / Academia Română - Filiala Iaşi, Institutul de Arheologie, Bibliotheca Arhaeologica Moldavae, VII, Cuvânt înainte de Victor Spinei, Bucureşti: Ed. Academiei Române, 2007, 487 p. 
8. Peisajul Cultural Orheiul Vechi / Coord. științ.: Gheorghe Postică; Autori: Gh. Postică, N. Boboc, L. Chirică, V. Buzilă, Şt. Lazu, N. Corcimari,  N. Zubcov, Chişinău, CEP USM, 2010, 138 p.
9. Gheorghe Postică, Valerii Kavruk, Orheiul Vechi Archaeological Landscape / Minist. Ed. Cult și Cerc., Chișinău, 2018, 150 p
10. Mănăstirea Căpriana cu Schitul Condrița (secolul XV - începutul secolului al XXI-lea): Studii, documente și materiale / Autori: Andrei Eșanu, Gheorghe Postică, Valentina Eșanu, Sergius Ciocanu, Valentina Pelin, Nicolae Fuștei, Ion Negrei / Coord.: Andrei Eșanu și Gheorghe Postică, Chișinău, Cartdidact, 2019, 640 p.    

III. Lucrări colective

1. Свод памятников истории и культуры Молдавской ССР. Северная зона / Акад. Наук МССР, Мин-во культуры МССР, отв. ред. Н. Демченко. - Кишинев: Штиинца, 1987. - 866 p.
2. Veaceslav Stăvilă, Mereni - monografia unui sat răzeşesc (coordonator ştiinţific şi coautor Gh. Postică), Chişinău, Atelier, 2004, 356 p.
3. Dicţionar de istorie, ediţia a II-a revizuită şi adăugită / A. Agachi, I. Caşu, D. Dragnev, Gh.Postică et., Chişinău, Civitas, 2007, 416 p.

IV. Manuale
1. Demir Dragnev, Gheorghe Postică, Istoria Românilor: epoca antică şi medievală: manual pentru clasa a X-a de liceu, Chişinău: Civitas, 2001 (ed.: 2002, 2003), 208 p.
2. История. Древний Мир и Средние Века. X класс. Учебное пособие по Всеобщей истории и Истории Румын / Емил Драгнев, Вирджил Пысларюк, Георге Постикэ, Демир Драгнев, Светлана Докина, Лидиа Витион. Кишинэу, Civitas, 2008, 248 p.

V. Articole ştiinţifice de specialitate
1. В. А. Дергачев, О. В. Ларина, Г. И. Постикэ, Раскопки 1980 года на поселении Данчены, In: Археологические исследования в Молдавии в 1979-1980 г. Кишинев: Штиинца, 1983, c. 112-136.
2. Г. И. Постикэ, Глинянные котлы на территории Молдавии в раннесредневековый период, In: Советская археология / Институт Архологии АН СССР. Москва, 1985, № 3, c. 227-240.
3. Г. И. Постикэ, Археологические исследования на средневековом поселении Ханска, In: Археологические исследования в Молдавии в 1981 г. Кишинев: Штиинца, 1985, c. 156-168.
4. Г. И. Постикэ, Н. П. Телнов, Раннесредневековое поселение Ханска-ла Маткэ, In: Археологические исследования в Молдавии в 1981 г. Кишинев: Штиинца, 1985, c. 145-152.
5. Gheorghe Postică, Perpetuarea populaţiei romanice în Moldova în sec. V-IX, In: Pedagogul sovietic (Chişinău), 1990, Nr. 3, p. 44-48.
6. Gheorghe Postică, Populaţia veche românească din Moldova în sec. X-XIII, In: Pedagogul sovietic (Chişinău), 1990, Nr. 4, p. 37-41; Nr.6, p. 46-48.
7. Gheorghe Postică, Valurile lui Traian şi arheologia, In: Îndemn la înălţare în istorie, Chişinău: Cartea Moldovenească, 1990, p. 59-64.
8. Gheorghe Postică, Formarea poporului român şi continuitatea lui pe teritoriul Moldovei în sec. V-XIII, In: Cugetul: Revistă social-politică şi metodico-ştiinţifică (Chişinău), 1990, Nr. 1, p.20-32.
9. Г. И. Постикэ, Образование румынского народа и его непрерывнное развитие на территории Молдовы в V-XIII вв., In: Cugetul: Cоцально-полтический и научно-методический журнал (Chişinău), 1990, Nr. 1, c. 20-32.
10. Г. И. Постикэ, О. В. Ларина, Археологические памятники у с. Бурсучены, In: Археологические исследования в Молдавии в 1985 г. - Кишинев: Штиинца, 1990. - c. 256-266.
11. Ion Hîncu, Gheorghe Postică, Despre greşeli evidente şi falsificări intenţionate din istoria veche a Moldovei, In: Pagini de istorie. - Chişinău, 1991. - p. 3-17.
12. А. А. Нуделман, Г. И. Постикэ, Е. С. Столярик, Клад римских денариев из с. Ротунда Днестро-Карпатского региона, In: Северо-Западное Причерноморье – контактная зона древнейших культур. - Киев: Наукова Думка, 1991. - c. 104-111.
13. Г. И. Постикэ, Средневековая амфора с поселения Чигырлень, In: Материалы и исследования по археологии и этнографии Молдовы. - Кишинев: Штиинца, 1992. - c. 159-162.
14. Г. И. Постикэ, Новые данные о раннесредневековом горизонте Старого Орхея, In: Anuarul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei, Chişinău, 1992, vol I. – p. 129-139.
15. Gheorghe Postică, O monedă din aramă a oraşului Byzantion descoperită la Sculeni, raionul Ungheni, In: Revista Arheologică / Institutul de Arheologie şi Istorie Veche al AŞM. Chişinău. – 1993. – Nr 1. – p. 127-130.
16. Gheorghe Postică, Formarea poporului român în spaţiul carpato-nistrean şi destinul lui istoric în mileniul migraţiilor, In: Destin românesc / Fundaţia Culturală Română. Chişinău-Bucureşti. – 1994. – Nr 4. – p.3-11.
17. Gheorghe Postică, Eugeniu Sava, Serghei Agulnicov, Morminte ale nomazilor tiranici medievali din Tumulii de lângă localităţile Taraclia şi Cazaclia, In: Memoria Antiquitatis, XX. Piatra -Neamţ, 1995, p. 141-171.
18. Viorel Butnariu, Gheorghe Postică, Tezaurul de la Malinovca, In: Anuarul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”, t. XXXII. - Iaşi: Ed. Academiei Române, 1995. - p. 531-533.
19. Gheorghe Postică, Aşezarea Speia-Hirşcovo (sec. V-VI d.H.), In: Arheologia Moldovei. - Vol. XIX. - Iaşi, 1996. - p. 265-269.
20. Gheorghe Postică, Monumentele arheologice din sec. V-VII în spaţiul pruto-nistrean, In: Thraco-Dacica. - t. XVII. - nr. 1-2. 1996. / Institul Român de Tracologie. - Bucureşti: Edit. Acad. Române, 1996. - p. 207-215.
21. Gheorghe Postică, Permanenţă şi continuitate în spaţiul Pruto-Nistrean în perioada evului mediu timpuriu (sec. V-VIII), In: Probleme actuale ale istoriei, economiei şi culturii moldovenilor de la Est de Prut: Caietul 2. Mater. Sesiunii „Românizarea la Est de Carpaţi”. - Chişinău, 1996. - p. 43-48.
22. Natalia Golţeva, Gheorghe Postică, Vestigii geto-dacice şi medievale timpurii din aşezarea Hansca (Limbari-Căprăria), In: Arheologia Moldovei, Vol. XIX. - Iaşi, 1996. - p. 107-133.
23. Gheorghe Postică, Eugen Sava, Complexe funerare ale nomazilor medievali de lângă satul Balabani, din valea râului Ialpug, In: Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie / Institutul de Arheologie “V.Pârvan” al Academiei Române, Bucureşti, 1996, Nr. 1-2, p. 78-85.
24. Gheorghe Postică, Permanenţă şi continuitate în spaţiul Pruto-Nistrean în perioada evului mediu timpuriu (sec.V-XIII), In: Destin românesc, Chişinău-Bucureşti, 1996, Nr. 4, p. 11-16.
25. Gheorghe Postică, Interpretări etnice asupra monumentelor arheologice medievale timpurii din nordul Bucovinei în istoriografia sovietică, In: Destin românesc / Fundaţia Culturală Română. Chişinău-Bucureşti, 1997, Nr. 2, p. 3-7.
26. Gheorghe Postică, Unele consideraţii privind interpretarea etnică a monumentelor arheologice medievale timpurii din nordul Bucovinei, In: Spaţiul nord-est carpatic în mileniul întunecat / coord. V. Spinei. - Seria Historica, 12. - Iaşi: Ed. Univ. „Al. I. Cuza”, 1997, p.117-124.
27. Gheorghe Postică, Mănăstirea Căpriana, In: Destin românesc / Fundaţia Culturală Română. Chişinău-Bucureşti. – 1998. – Nr. 1. – p. 23-55.
28. Gheorghe Postică, Reperele etnogenezei românilor, In: Cugetul (Chişinău), – 1999. – Nr. 4.
29. Gheorghe Postică, Agricultura medievală timpurie în spaţiul pruto-nistrean, In: Studia in honorem Ion Niculiţă. – Chişinău: Ed. Cardidact, 1999. – p. 268–279.
30. Gheorghe Postică, Octavian Munteanu, Aşezarea culturii Poieneşti-Lucaşeuca de la Orheiul Vechi (Cercetările arheologice din anii 1996-1998), In: Cercetări arheologice aria nord-tracică / Institutul Român de Tracologie. Bucureşti. – t. III. - 1999. - p. 385-456.
31. Gheorghe Postică, Ion Hâncu, Ion Tentiuc, Aşezarea din secolele IX – XI de la Giurgiuleşti şi unele consideraţii privind siturile medievale timpurii din zona lacurilor dunărene, In: Studia in honorem Ion Niculiţă, - Chişinău: Ed. Cardidact, 1999. - p. 280 - 298.
32. Gheorghe Postică, Complexul arheologic Orheiul Vechi, In: Orheiul Vechi: buletin istorico-arheologic, 1998 / Univ. Liberă Int. din Moldova. Centrul de Cercet. Arheologice din Rep. Moldova. – Chişinău : Ed. Ruxanda, 1999. – p. 9-13.
33. Gheorghe Postică, Evoluţia aşezărilor din spaţiul pruto-nistrean în epoca migraţiilor (sec. V-XIII), In: Thraco-Dacica / Institutul Român de Tracologie, Vol. XX, nr. 1-2, 1999. – p. 329-364.
34. Gheorghe Postică, Mănăstirile rupestre de la Orheiul Vechi, In: Orheiul Vechi: buletin istorico-arheologic, 1998 / Univ. Liberă Int. din Moldova. Centrul de Cercet. Arheologice din Rep. Moldova. – Ch. : Ed. Ruxanda, 1999. – p. 20-25.
35. Gheorghe Postică, Precizări pe marginea cronologiei cetăţii medievale de piatră de la Orheiul Vechi, In: Orheiul Vechi: buletin istorico-arheologic, 1998 / Univ. Liberă Int. din Moldova. Centrul de cercet. Arheologice din Rep. Moldova. – Chişinău: Ed. Ruxanda, 1999. – p. 38–39.
36. Gheorghe Postică, Repertoriul monumentelor arheologice medievale timpurii din raionul Orhei, In: Orheiul Vechi: buletin istorico-arheologic, 1998 / Univ. Liberă Int. din Moldova. Centrul de Cercet. Arheologice din Rep. Moldova. – Chişinău: Ed. Ruxanda, 1999. – p.54-63.
37. Gheorghe Postică, Meşteşugurile din spaţiul pruto-nistrean în perioada medievală timpurie (sec. V-XIII), In: Analele ştiinţifice ULIM, Seria Istorie, 2000. - Chişinău, 2000. – p. 23-34. – Bibliogr.: 52 tit. – Rez. în lb. franc.
38. Eugen Nicolae, Gheorghe Postică, Câteva monede descoperite la Orheiul Vechi, In: Simpozion de Numismatică. Dedicat împlinirii a patru secole de la prima unire a românilor sub Mihai Voievod Viteazul. Chişinău, 28-30 mai 2000, Bucureşti: Editura enciclopedică, 2001, p. 135-140.
38. Ion Niculiţă, Ion Hâncu, Gheorghe Postică, Ion Tentiuc, Unitatea etnică a spaţiului Carpato-Danubiano-Pontic în antichitate şi evul mediu timpuriu, In: Cugetul. – 2001. – Nr 2. – p.45-47 [=In: Limba română. – 2001. – Nr 4-8. – p.217-221].
39. Gheorghe Postică, Citadela Orheiului Vechi în lumina cercetărilor arheologice din anii 1996-2000, In: Arheologia Moldovei, XXVI, 2003, p. 91-143.
40. Gheorghe Postică, Perlă cu imaginile împăraţilor romani Constantin cel Mare, Constantinus II şi Constanţius II descoperită în Republica Moldova, In: Dava-Internaonal: carpatho-danubian studies, Nr. 10, In: www.iatp.md/dava/Postica_10/Postica_html, 2004.
41. Gheorghe Postică, Consideraţii privind vestimentaţia medievală timpurie din spaţiul pruto-nistrean, In: Revista de istorie a Moldovei, Chişinău, 2004, Nr. 4.

42. Gheorghe Postică, Două tunuri din bronz din perioada lui Ştefan cel Mare descoperite în cetatea Orheiului Vechi, In: Arheologia Moldovei, Bucureşti, 2004, XXVII, p. 165-177.
43. Gheorghe Postică, Structuri teritoriale medievale timpurii în spaţiul pruto-nistrean, In: Revista Arheologică, Serie Nouă, 2005, vol. I, nr. 2, p. 212-237.
44. Gheorghe Postica, Mănăstirea Căpriana în lumina investigaţiilor arheologice, In: Academos, 2005, nr. 1, p. 38-42.
45. Gheorghe Postică, Consideraţii privind „citadela de pământ” de la Orheiul Vechi în lumina săpăturilor arheologice din anii 1996-2001, In: Revista Arheologică. Seria Nouă, Chişinău, 2005, vol. I, nr. 1, p. 133-151.
46. Gheorghe Postică, Complexul monumental din piatră din secolul XV descoperit în citadela Orheiului Vechi, In: Revista Arheologică, Serie Nouă, 2005, vol. I, nr. 2, p. 371-387
47. Г. И. Постикэ, Цитадель золотоордынского города Шехр аль-Джедид (Старый Орхей, Молдова), In: Российская археология, Москва, 2005, № 2, p. 151-155.
48. Gheorghe Postică, Problema civilizaţiei medievale timpurii din spaţiul pruto-nistrean în istoriografia contemporană, In: Destin românesc, Chişinău, 2006, I (XII), nr. 3-4, p. 158-187.
49. Gheorghe Postică, Tunurile din bronz din timpul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt descoperite în cetatea medievală de la Orheiul Vechi, In: Cohorta. Revistă de istorie militară / Ministerul Apărării al Republicii Moldova, 2006, nr. 1, p. 58-65.
50. Gheorghe Postică, Spaţiul pruto-nistrean şi vechile cnezate ruseşti în secolele X-XII, In: Civilizaţia medievală şi modernă în Moldova. Studii In honorem Demir Dragnev, Chişinău, Civitas, 2006, p. 216-228.
51. Gheorghe Postică, Observaţii privind topografia şi structura aşezărilor medievale timpurii din spaţiul pruto-nistrean, In: Tyragetia, 2006, XV, p. 60-76.
52. Gheorghe Postica, Observations concerning the topography and the structure of the early medieval settlements from Prut-Dniester space, In: Miscellanea romano-barbarica. In honorem setagenarii magistri Ion Ioniţă oblata, Ediderum V. Mihăilescu-Bârliba, C. Hriban, L. Munteanu, Bucureşti: Editura Academiei Române, 2006, p. 265-286.
53. Gheorghe Postică, Obşti săteşti şi formaţiuni teritoriale româneşti din perioada medievală timpurie în spaţiul pruto-nistrean, In: Destin Românesc, Serie Nouă, Chişinău, 2007, II (XIII), nr. 1-2, pp. 188-214.
54. Gheorghe Postică, Cetatea Orheiului în strategia lui Ştefan cel Mare, In: Tyragetia, Serie Nouă, vol. I [XVI], nr. 2, 2007, p. 9-16.
55. Gheorghe Postică, Spiritualitate medievală timpurie în spaţiul pruto-nistrean, In: Tyragetia, 2008, vol. II, nr. 1, p. 131-154 (2,0 c.a.).
56. Gheorghe Postică, Citadela medievală a Orheiului Vechi şi problema localizării centrului politic al principelui Dimitrie din anii 60 ai secolului al XIV-lea, In: History & Politics, Nr. 1-2, 2008, p. 133-142 (0,8 c.a.).
57. Gheorghe Postică, Peisajul Cultural Orheiul Vechi: definire, caracteristici, semnificaţie, In: Romanii in Europa medievala (intre Orientul bizantin si Occidentul latin). Studii in onoarea Profesorului Victor Spinei / Volum ingrijit de D. Teicu şi I. Cândea, Muzeul Brailei, Braila, Edit. Istros, 2008, p. 717-753.
58. Gheorghe Postică, Peisajul Cultural Orheiul Vechi: clasare, valoare, autenticitate, integritate, In: Studii de muzeologie / Bibioteca „Tyragetia”, XVI, Chişinău: Ed. Bons Offices SRL, 2008, p. 55-78 (1,5 c. a.).
59. Gheorghe Postică, Ein Diplomatengeschenk von Kaiser Konstantin? In: Archäolgie in Deutschland, 1, 2009, p. 64-65.
60. Gheorghe Postică, Istoricul cercetării arheologice în zona Orheiului Vechi, In: Miscellanea historica et arhaeologica in honorem professoris Ionel Cândea / Editori: Valeriu Sârbu şi Cristian Luca, Muzeul Brăilei, Brăila: Ed. Istros, 2009, p. 209-248 (2,0 c.a).
61. Gheorghe Postică, Civilizaţia din spaţiul pruto-nistrean în perioada medievală timpurie, In: Studia Archeologiae et historiae antiquae. Doctissimo viro Scientiarum Arheologiae et Historiae Ion Niculiţă, anno septuagesimo aetatis suae, dedicatutr / Editori: Aurel Zanoci, Tudor Arnăut, Mihai Băţ, Univesritatea de Stat din Moldova, Chişinău: Bons Offices SRL, 2009, p. 365-384 (1,2 c.a.).
62. Gheorghe Postică, Tiverţii - populaţie locală străveche din bazinul râului Nistrului, In: Probleme actuale de istorie naţională: studii în onoarea profesorului Pavel Parasca, Chişinău, Ed. ULIM, 2009, p. 21-34 (1,0 c.a.).
63. Gheorghe Postică, The early Medieval Spirituality in the Prut-Nistru space, In: Studia Antiqua et Medievala, Miscellanea in honorem annos LXXV peragentis Professoris Dan Gh. Teodor oblata / Edit: Dan Aparaschivei, Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2009, p. 369-400 (1,2 c.a.).
64. Gheorghe PosticăComunități culturale din perioada evului mediu, In; Republica Moldova, Ediție Enciclopedică, Chișinău, 2009, 736 p.; ed. a II-a, Chușinău, 2016 , p. 141-147.
65. Valeriu Cavruc, Gheorghe Postică, Salvgardareapatrimoniului cultural în Republica Moldova, In: Akademos, nr. 2 (17), 2010, p. 38-43.
66. Gheorghe Postică, Iulia Postică, Consideraţii privindpoliticile muzeale în cadrul complexului Orheiul Vechi şi perspective de viitor, In: Tyragetia, vol. IV (XIX), nr. 2, 2010, p. 291-296. 
67. Георге Постикэ, Культурно-природный заповедник Орхейул Векь: проблемы управленияи разработки номинационного досье для включения в Список Всемирного наследия, In: Материалы Международного научно-практического семинара государств-участников СНГ  «Управление всемирным наследием и глобальные вызовы современности» 1-3 марта 2011, Москва, Российская Федерация, Москва, 2011, c. 96-101. 
68. Георге Постикэ, Культурное наследие пограничья Молдовы и Украины - кретивный ресурс сплочения народов, In: Семинар по международному диалогу в контексте историко-кудьтурного наследия "Культурное наследие: Общество. Диалог", Киев, 20 мая 2011, с, 44-46.
69. Gheorghe Postică, Archeologia della chiesa "Adormirea Maicii Domnului" di Căușeni, Moldova In: Metodologie di analisi per la progettazione di interventi di restauro su pitture murali e materiale lapideo: scambio di esperienze fra Italia e Moldova (Metode de analiză în proiectarea intervențiilor de restaurare a picturii murale și suprafețelor din piatră: schimb de experiență dintre Italia și Republica Moldova) / PIN Polo Univeristaria Citta di Prato, Prato, [2012], p. 84-95.  
70. Gheorghe Postică, Perla cu portretele miniaturale înmozaic ale împăraților romani Constantin cel Mare, Constantinus II siConstanțius II descoperită la Bursuceni, Republica Moldova, In: Tyragetia, s.n., vol. VIII [XXIII], nr. 1, 2014, 347-362.
71. Gheorghe Postică, Ion Tentiuc, Amulete-calareti de bronzdin perioada medievală timpurie în spațiul carpato-nistrean, In.; Tyragetia, s.n., vol. VIII [XXIII], nr. 1, 2014, 45-72.
72. Gheorghe Postică, Universitatea modernă și moștenirea culturală, In: Plural, vol. 2, nr. 1-2, 2014, p. 210-217.
73. Gheorghe Postică, Patrimoniul cultural imaterial - responsabilitate majoră în strategiile de dezvoltare a culturii, In: Sub semnul Mărţişorului, Chişinău, 2015, p. 5- 10.
74. Gheorghe Postică, Harta arheologică a comunei Lăpuşna, In: Lăpuşna. Studii de istorie şi arheologice, Chişinău, 2015, p. 9-26.
75. Gheorghe Postică, Date noi privind arheologia Bisericii Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil din s. Lăpuşna, In: Lăpuşna. Studii de istorie şi arheologice, Chişinău, 2015, p. 119-202.
76. Gheorghe Postică, Legislaţia patrimoniului cultural din Republica Moldova: tendinţe şi practici contemporane, In: Tendinţe curente în protecţia patrimoniului arheologic în România și Republica Moldova / Culegere de studii / coordonator: Sergiu Musteață,  Chișinău: Arc; Iași, 2016, p. 47-54.
77. Mariana Gugeanau, Doina Anastăsoaie, Nicoleta Vornicu, Gheorghe Postică, Cuzmin Filaret, CRedință, arheologie, conservare., Mănpstirea Căpriana, Republica Moldova, In. Tyragetia, t. XI, nr. 2, 2017, p. 275-286. 
78. Г. И. Постикэ,  Ханска, In:  Большая российская энциклопедия, Том 33, Москва, 2017, с.747.
79. Георге Постика, Номинация Археологического Ландшафта Орхеюл Векь вСписок объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, In: Наследие и совремменность, Казань, 2018, Т.1, №2, с. 72-84.
80. Gheorghe Postică, Cercetarea arheologică a Mănăstirii Căpriana, In: Simpozionul Internațional Monumentul Tradiție Și Viitor, Ediția a XX-a, Iași, 2018, p. 27-28.
81. Gheorghe Postică, Archaeological contributions to the study of Early Medieval civilization in the Prut-Dniester space, In: Un secol de arheologie în spațiul est-carpatic: concepte, metode, tendințe / Ed.: Vasile Diaconu, Ludmila Pîrnău, Brăila: Ed. Istros; Piatra Neamț: Ed. C. Matasă, 2019,  p. 281-308.
82. Mariana Gugeanu, Gheorghe Postică, Cercetarea și conservarea-restaurare unei structuri textile din săpăturile arheologice de la Mănăstirea Căpriana, In: Tyragetia, s.n, vol. XIII [XXVIIII],   nr. 1, 2019, p. 467-474.

VI. Note ştiinţifice de specialitate
1. В. И. Гросу, Г. И. Постикэ, Работы новостроечной экспедиции, In: Археологические открытия 1978 года. - Москва: Наука, 1979.
2. Г. И. Постикэ, Исследование многослойного поселения Ханска, In: Археологические открытия 1980 года. - Москва: Наука, 1981. - c. 394.
3. Г. И. Постикэ, Раскопки поселения Лимбарь-Кэпрэрия, In: Археологические открытия 1981 года. - Москва: Наука, 1983. - p. 400.
4. Г. И. Постикэ, Раскопки средневекового поселения у с. Бутучены, In: Археологические открытия 1983 г. - Москва: Наука, 1985. - c. 358-359.
5. Г. И. Постикэ, Археологические исследования поселения Мерены II, In: Археологические открытия 1986 г. - Москва: Наука, 1987. - c. 111-113.
6. Gheorghe Postică, Cercetările arheologice de la Orheiul Vechi în anii 1996-1998, In: Orheiul Vechi: buletin istorico-arheologic, 1998 / Univ. Liberă Internaţ. din Moldova. Centrul de Cercet. Arheologice din Rep. Moldova. – Chişinău: Ed. Ruxanda, 1999. – p. 31-33.


VII. Pliante
1. Gheorghe Postică, Mănăstirea Căpriana, Chişinău, 2003, 6 p.
2. Gheorghe Postică, Orheiul Vechi: complex muzeal sub cerul liber, Chişinău, 2003, 6 p.
3. Gheorghe Postică, Orheiul Vechi: muzeu al naturii şi civilizaţiei, Chişinău, 2003, 12 p.
4. Gheorghe Postică, Orheiul Vechi. Ghid turistic, Chişinău, 2004, 24 p. (ed. II, 2007).
6. Gheorghe Postică, Mănăstirea Căpriana, Chişinău, 2008, 8 p.


VIII. Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice

1. Ion Hâncu, Gheorghe Postică, Cetăţi antice şi medievale timpurii din spaţiul Pruto-Nistrean, In: Symposia Tracologica, - Satu-Mare, 1990. - p. 324.
2. Gheorghe Postică, Nicolae Constantinescu, Adrian Ioniă, Căpriana-Vărzăreşti, In: Cronica cercetărilor arheologice. Campania 1993. Sesiunea a XXVIII-a naţ. de rap. arheologice. Satu-Mare, 12-15 mai, Satu-Mare, 1994, p. 14-15.
3. Gheorghe Postică, Petruha-Pohorniceni, In: Cronica cercetărilor arheologice. Campania 1994. Sesiunea a XXIV-a naţ. de rap. arheologice. Cluj-Napoca, 11-14 mai 1995, Cluj-Napoca, 1995, p. 67-68.
4. Gheorghe Postică, Mănăstirea Căprăria în viziune arheologică, In: Conferinţa ştiinţifico-didactică anuală. Rezumatele comunicărilor, 18-20 martie 1997 / resp. de ed. A. Galben; Univ. Liberă Int. din Moldova. - Chişinău: ULIM, 1997. - p. 269-271.
5. Gheorghe Postică, Cu privire la cronologia cetăţii medievale de piatră de la Orheiul Vechi, In: Ştiinţa universitară în serviciul progresului uman: conferinţă ştiinţifică-didactică anuală, Ediţia a II-a, 22-23 mai, 1998. Rezumate. – Chişinău, 1998. - p. 14-15.
6. Gheorghe Postică, Investigaţiile arheologice de la Orheiul Vechi în anii 1996-1997, In: Cronica cercetărilor arheologice. Campania 1997: a XXXIII-a sesiune naţională de rapoarte arheologice, mai 1998. – Bucureşti, 1998. - p. 47-50.
7. Gheorghe Postică, Evoluţia aşezărilor medievale timpurii din spaţiul pruto-nistrean (contribuţii la problema continuităţii populaţiei autohtone), In: Symposia Professorum, Seria Istorie, 1999 / dir. A. Galben; red. resp. Gh. Postică; Univ. Liberă Int. din Moldova. – Chişinău, 1999. – p. 5-6.
8. Gheorghe Postică, Orheiul Vechi – vatră de istorie şi civilizaţie milenară, In: Symposia Professorum, Seria Istorie, 1999 / Univ. Liberă Int. din Moldova, Chişinău, 1999, p. 6-8.
9. Gheorghe Postică, Complexul arheologic Orheiul Vechi, In: Symposia Professorum. Seria Istorie 1999 / dir. A. Galben; red. resp. Gh. Postică; Univ. Liberă Int. din Moldova. Chişinău, 1999. p. 6-7.
10. Gheorghe Postică, Civilizaţia medievală timpurie din spaţiul pruto-nistrean pe calea demistificării şi remistificării, In: Demistificarea sau remistificarea istoriei: materialele dezbaterilor naţionale, 26-28 aprilie 1999, Chişinău: Pontos, 2000, p. 18-23.
11. Gheorghe Postică, Descoperiri monetare de la Orheiul Vechi din anii 1996-1999. Comunicare la Simpozionul de numismatică dedicat împlinirii a patru secole de la prima unire a românilor sub Mihai Viteazul, Chişinău, 28-30 mai 2000, în Programul și rezumatele comnicărilor, p. 4, 13-14.
12. Gheorghe Postică, Raisa Tabuica, Un tezaur de monede romane descoperite la Rotunda, jud. Edineţ (sec. II), In: Symposion de numismatică: materialele conferinţei ştiinţifice, 13-15 mai 2001 / Muzeul Naţional de istorie a Moldovei. – Chişinău, 2001. – p. 9.
13. Gheorghe Postică, Observaţii stratigrafice privind cetatea medievală de pământ de la Orheiul Vechi (în baza investigaţiilor arheologice din anii 1996-1999), In: Symposia Professorum, Seria Istorie, 2000 / dir. A. Galben, red. Gh. Postică; Univ. Liberă Int. din Moldova. – Chişinău: ULIM, 2000. – p. 11-14.
14. Gheorghe Postică, Problema cronologiei cetăţilor medievale de la Orheiul Vechi în lumina ultimelor cercetări arheologice, In: Restitutio in integrum: materialele conferinţei ştiinţifice, 17 iunie 2000 / Univ. Liberă Int. din Moldova. – Chişinău, 2000. – p. 5-6.
15. Gheorghe Postică, Relaţiile populaţiei autohtone din spaţiul pruto-nistrean cu Imperiul Bizantin în secolele VIII-XIII, In: Raporturile moldo-grece în contextul relaţiilor internaţionale: probleme şi perspective, materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale, Chişinău: Pontos, 2002. - p. 44-45.
16. Gheorghe Postică, Şerh al Jedid – oraş oriental din sec. XIV în Valea Răutului, In: Ştiinţa universitară la începutul mileniului trei: simpozion ştiinţific internaţional, 15 octombrie 2002, / coord. Gh. Postică; Univ. Liberă Int. din Moldova. – Chişinău: Pontos, 2002. – p. 136-138.
17. Ana Boldureanu, Gheorghe Postică, Monede otomane din sec. XVIII din complexele funerare de la mănăstirea Căpriana. Comunicare la Simpozionul de numismatică dedicat împlinirii a 125 de ani de la proclamarea independeţei României, Chişinău, 24-26 septembrie 2002, în Programul şi rezumatele comunicărilor, p. 5, 21-22.
18. Mihai Buşan, Valeriu Covaliu, Gheorghe Postică, Expertiza materialelor osoase ridicate din înhumările descoperite în Biserica Adormirii a Mănăstirii Căpriana, In: Symposia Professorum, Seria Istorie: materialele sesiunii ştiinţifice din 26-27 aprilie 2002 / director A. Galben, coord. Gh. Postică, resp. de ed. I. Tentiuc ; Univ. Liberă Int. din Moldova. – Chişinău: Pontos, 2003. – p. 43-45.
19. Gheorghe Postică, Nicolae Constantinescu, Mănăstirea Căpriana în lumina investigaţiilor arheologice din anii 2001-2002, In: Symposia Professorum. Seria Istorie: materialele sesiunii ştiinţifice din 26-27 aprilie 2002 / director A. Galben, coord. Gh. Postică, resp. de ed. I. Tentiuc ; Univ. Liberă Int. din Moldova. – Chişinău: Pontos, 2003. – p. 39-42.
20. Gheorghe Postică, Etapele de bază ale Orheiului Vechi în lumina investigaţiilor arheologice din anii 1996-2001, In: Symposia Professorum, Seria Istorie, 2004, Chişinău, ULIM, 2005, p. 22-25.
21. Gheorghe Postică, Vestigii arheologice din perioada lui Ştefan cel Mare la Orheiul Vechi, In: Ştefan cel Mare - personalitate marcantă în istoria Europei (500 de ani de la trecerea în eternitate). Referate şi comunicări, Chişinău, Civitas, 2005, p. 111-114.
22. Gheorghe Postică, Noi informații despre tezaurele monetare descoperite la Săseni și Mereni. Comunicare la Simpozionul de numismatică organizat cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la ridicarea Scaunului Arhiepiscopal și Mitropolitan al Ungrovlahiei la rangul de Scaun Patriarhal, Chişinău, 20-22 octombrie 2005, în Programul şi rezumatele comunicărilor, p. 3, 14-15.
23. Gheorghe Postică, Diversitatea expresiilor culturale ale habitatului tradiţional de la Orheiul Vechi şi perspectiva includerii sitului în Lista patrimoniului mondial UNESCO, In: Conferinţa Internaţională UNESCO "Diversitatea expresiilor culturale ale habitatului tradiţional", 2-4 august 2007, Chişinău, 2007, p. 25-31.
24. Gheorghe Postică, Necropola Bisericii Adormirea Maicii Domnului de la Mănăstirea Căpriana, In: Sesiunea ştiinţifică a Muezului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei (ediţia a XIX-a), 15-16 octombrie 2009. Program: Rezumatele comunicărilor, Chişinău, 2009, p. 34-35 (0,1 c.a.).
25. Gheorghe Postică, Descoperiri numismatice la Orheiul Vechi în anii 1996-2001, în Conspecte numismatice, I (2011), Chișinău, p. 24-25.


IX. Prefaţări monografii, reviste

1. Pavel Parasca, Gheorghe Postică, Prefaţă, In: Alexandru Gonţa, Relaţiile românilor cu slavii de Răsărit până la 1812. - Chişinău: Universitas, 1993. - p. 3-8.
2. Gheorghe Postică, Prefaţă, In: Orheiul Vechi: buletin istorico-arheologic. 1998. / Univ. Liberă Int. din Moldova. Centrul de Cercet. Arheologice din Rep. Moldova. – Chişinău: Edit. Ruxanda, 1999. – p. 5-8.
2. Gheorghe Postică, Arhitectura sacră rupestră în contextul civilizaţiilor sud-est europene, In: Sud-Est: revistă de istorie şi cultură (Chişinău). – 1997. – Nr 4. – p. 5-9.
3. Gheorghe Postică, Centrul de Cercetări Arheologice din Republica Moldova, In: Orheiul Vechi: buletin istorico-arheologic, 1998. / Univ. Liberă Int. din Moldova. Centrul de Cercet. Arheologice din Rep. Moldova. – Chişinău: Edit. Ruxanda, 1999. – p.69-72.
4. Gheorghe Postică, Prefaţă, In: S. Mustaeţă. Populaţia spaţiului pruto-nistrean în secolele VIII-IX. Chişinău, 2005, Pontos, Chişinău, 2005.
5. Gheorghe Postică, Prefaţă, In: Victor Spinei, Universa Valachica. Românii în contextul politic internaţional de la începutul mileniului al II-lea, Chişinău: Cartdidact, 2006 (781 p.), p. 7-11.
X. Cronică ştiinţifică, bibliografii, omagieri
1. Gheorghe Postică, Chronique des fouilles et de decouverts. Moldavie 1991, In: Buletin de Tracologie (Mangalia) / Institutul Român de Tracologie. – 1993. –Nr.1. – p. 94-95, 97-98.
2. Gheorghe Postică, Apercu bibliografique: Moldavie, In: Buletin de Tracologie (Mangalia) / Institutul Român de Tracologie. – 1993. – Nr.1 – p.99, 102, 136.
3. Gheorghe Postică, L ‘Institut d’Archeologie et d’Histoire Anciene de l’Academie de Science de la Republique de Moldova, In: Buletin de Tracologie (Mangalia) / Institutul Român de Tracologie. – 1993. – Nr 1. – p.155-156.
4. Gheorghe Postică, Valentin Dergaciov la 50 ani, In: Revista Arheologică / Institutul de Arheologie şi Istorie Veche al AŞM. Chişinău. – 1993. – Nr 1. – p.156-157.
5. Pavel Parasca, Gheorghe Postică, O monografie preţioasă: [rec. la cartea „Relaţiile românilor cu sclavii de răsărit până la 1812” de A. Gonţa], In: Viaţa satului. – 1994. – 3 sept. – p. 4.
6. Gheorghe Postrică, Istoricul Pavel Parasca, In: Pavel Parasca, Biobibliografie / ed. îngrijită de Z. Sochircă, alc.: L. Corghenci, V. Chitoroagă, N. Beleavschi. – Chişinău: ULIM, 1999. – p.7-9.
7. Gheorghe Postică, Andrei Eşanu, Istoricul Pavel Parasca - la 60 de ani, In: Literatura şi Arta. – 1999. – 15 iul. – p.8.
8. Gheorghe Postică, Prietenul şi părintele basarabenilor: [Ioan Capruşu, prof. universitar, Univ. “A. I. Cuza,” Iaşi], In: Cugetul. – 1999. – Nr 3. – p.64.
9. Gheorghe Postică, Pavel Parasca la 60 de ani, In: Analele ştiinţifice ULIM, Seria Istorie. 2000. / dir. A. Galben, red. resp. Gh. Postică, Univ. Liberă Int. din Moldova. – Chişinău: ULIM, 2000. – p. 108-109.
10. Gheorghe Postică, Alexandru Roman - istoric şi arhivist notoriu, In: Alexandru Roman, Biobibliografie, / dir. Z. Sochircă, alc. V. Gheţu, V. Chitoroagă, L. Corghenci; Univ. Liberă Int. din Moldova. – Chişinău: ULIM, 2001. – p.9-10.
11. Gheorghe Postică, Ion Hâncu la vârsta împlinirilor: [arheologul I. Hâncu la 70 de ani de la naştere], In: Ion Hâncu: Biobibliografie la 70 de ani / ed. îngrijită de Gh. Postică, alc.: V. Cosmescu, L. Corghenci, L. Bârnă ; Univ. Liberă Int. din Moldova. – Chişinău: ULIM, 2002. – p.6-10.
12. Gheorghe Postică, Arheologul Ion Hâncu la 70 de ani, In: Revista română / Astra – Despărţământul Mihai Cogălniceanu - Iaşi, anul VIII, 1, 2002, p. 4.
13. Ilie Borziac, Gheorghe Postică, Victor Sorochin: [savant, cercetător (26.09.1953-06.04.2002): necrolog], In: Tyragrtia, 2002, vol. XI, p. 427-428.
14. Gheorghe Postică, Ne-a părăsit un mare savant: [in memoriam Ion Hâncu, arheolog], In: Literatura şi Arta. – 2003. – 29 mai. – p. 3.
15. Gheorghe Postică, Ion Hâncu 28.07.1931-24.05.2003, In: Arheologia Moldovei, XXVI, 2003, p. 363-370.
16. Gheorghe Postică, Ion Niculiţă - fondatorul şi părintele arheologiei traco-geto-dace din Republica Moldova, In: Ion Niculiţă. Traco-Getica. Stdii şi materiale, Chişinău: Cartdidact, 2004.
17. Gheorghe Postică, Ion Tentiuc la 50 de ani, In: Revista arheologică, vol. I-II, 2007, Chişinău.
18. Gheorghe Postică, Cercetarea ştiinţifică la facultatea Istorie şi Relaţii Internaţionale, In: Publicaţiile Facultăţii Istorie şi Relaţii Internaţionale (1997-2007). Bibliografie / ULIM, Colecţia “Scriptio”, Fascicula 1, Chişinău: ULIM, 2007, p. 12-16.
19. Gheorghe Postică, Ilie Borziac - savant de notorietate internaţională, In: Ilie Borziac Biobibloografaie la 60 de ani / ULIM, Colecţia "Universitaria", fascicula a XXXII-a, Chişnău, 2008, p. 10-13.
20. Gheorghe Postică, Ludmila Corghenci, Bibliografia ştiinţifică a profesorului Pavel Parasca, In: Probleme actuale de istorie naţională: studii în onoarea profesorului Pavel Parasca, Chişinău, Ed. ULIM, 2009, p. 15-20 (0,6 c.a.).
21. Gheorghe Postică, Pavel Parasca la 70 de ani, In: Pavel Parasca, Moldo-Vlahica: studii / Ed. îngrij. de I. Şarov şi I. Ojog, Chişinău, Ed. Cartdidact, 2009, p. V-IX (0,5 c.a.).
22. Gheorghe Postică, Pavel Parasca la onorabila vârstă de 70 de ani, In: Pavel Parasca: Biobibliografie la 70 de ani / ULIM, Colecţia "Universitaria", fascicula a XXXVIII-a, Chişinău, Ed. ULIM, 2009, p.
23. Gheorghe Postică, Cuvânt de răspuns [cu ocazia alegrii în ciliate membru de onoare al Institutului de Arheologie al Academiei Române – Filiala Iaş], In: Arheologia Moldovei, XXXIII, 2010, p. 406.
24. Gheorghe Postică, Personalitatea arheologului Ion Hîncu, In: Ion Hîncu, Scara vieții / Ed. îngrij. Gheorghe Postică,Chișinău, Cartdidact, 2016, p. 10-12.
26. Gheorghe Postică, Bibliografia lui Ion Hîncu, In: Ion Hîncu, Scara vieții / Ed. îngrij.Gheorghe Postică, Chișinău, Cartdidact, 2016, p. 248-270.
27. Gheorghe Postică, Arheologul Ion Hîncu - 85 ani de la naștere, In: Revista Arheologică, 2016, XII, 1-2, p. 352-254.
28. Gheorghe Postică, Polul arheologic al profesorului Ion Niculiță și cercetările de la Hansca, In: Contribuții la preistoria și istoria antică a spațiului carpato-danubiano-pontic: In honorem professoris  Ion Niculiță natalia sua octogesima celebratis,  Chișinău, Ed. Cartdidact, 2019, p. 27-33.  

XI. Rapoarte ştiinţifice privind săpăturile arheologice
1. В. И. Гросу, Г. И. Постикэ, Отчет об археологических раскопках на поселении Новые-Каракушаны в 1977 г. – Chişinău, 1978. - 20 p. - Arhiva Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei.
2. Г. И. Постикэ, Отчет об археологических раскопках у села Бурсучены в 1978 г. – Chişinău, 1979. - 83 p. - Arhiva Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei.
3. И. Т. Никулицэ, Г. И. Постикэ, Отчет о полевых исследованиях на памятниках раннежелезного века у села Ханска в 1979 г. - Chişinău, 1980. - 55 p. - Arhiva Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei.
4. В. А. Дергачев, О. В. Ларина, Г. И. Постикэ, Отчет об археологических раскопках на поселении Данчены в 1980 г. – Chişinău, 1981. - 51 p. - Arhiva Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei.
5. Г. И. Постикэ, Отчет о раскопках 1986 года на поселении Мерены. – Chişinău, 1987. - 50 p. - Arhiva Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei.
6. В. А. Дергачев, Г. И. Постикэ, Е. Н. Савва, Отчет о полевых исследованиях пугаченской археологической эспедиции у с. Мерены и с. Кирка Ново-Аненского р-на в 1987 г. - Chişinău, 1988. - 108 p. - Arhiva Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei.
7. Valeriu Cavruc, Gheorghe Postică, Investigaţiile arheologice a aşezării Petruha din anul 1988: raport ştiinţific, — Chişinău, 1989. - 74 p.; 36 pl. - Arhiva Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei.
8. Gheorghe Postică, Valeriu Cavruc, Rezultatele investigaţiilor arheologice din anul 1990 în aşezările Hansca-Limbari-Căpriana şi Hansca-la Matcă: raport ştiinţific, - Chişinău, 1991. - 118 p.; 12 tab.; 32 fig. - Arhiva Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei.
9. Gheorghe Postică, Rezultatele investigaţiilor arheologice din anul 1991 în aşezarea Hansca-Limbari-Căprăria: raport ştiinţific, - Chişinău, 1992. - 101 p.; 42 fig. - Arhiva Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei.
10. Gheorghe Postică, Nicolae Constantinescu, Adrian Ioniţă, Rezultatele investigaţiilor arheologice din anul 1993 la mănăstirea Vărzăreşti: raport ştiinţific, - Chişinău, 1994. - 57 p. - Arhiva Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei.
11. Gheorghe Postică, Nicolae Constantinescu, Rezultatele investigaţiilor arheologice din anul 1993 la mănăstirea Căpriana: raport ştiinţific. - Chişinău, 1994. - 150 p.; 196 fig. - Arhiva Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei.
12. Gheorghe Postică, Ion Hâncu, Sergiu Musteaţă, Rezultatele investigaţiilor arheologice din anul 1996 de la Orheiul Vechi: raport ştiinţific. - Chişinău, 1997. - 44 p. text + 47 fig. graf.+ 25 planşe foto. Arhiva Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei.
13. Gheorghe Postică, Sergiu Mustaţă, Raport ştiinţific privind rezultatele investigaţiilor arheologice din anul 1997 în aşezarea Măşcăuţi-Livada Boierului, - Chişinău, 1998. - 56 p.; 49 fig.; 60 planşe foto. - Arhiva Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei.
14. Gheorghe Postică, Ion Hâncu, Octavian Munteanu, Raport ştiinţific privind rezultatele investigaţiilor arheologice din anul 1997 de la Orheiul Vechi. - Chişinău, 1998. - 57 p. text + 68 fig.+ 66 pl. / Arhiva Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei.
15. Gheorghe Postică et. al. Raport ştiinţific privind rezultatele investigaţiilor arheologice din anul 1997 în zona construcţiei terminalului petrolier de la Giurgiuleşti, - Chişinău, 1998. - 99 p. text + 76 fig. + pl. / Arhiva Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei.
16. Gheorghe Postică, Sergiu Musteaţă, Raport ştiinţific privind rezultatele investigaţiilor arheologice din anul 1998 în aşezarea Măşcăuţi - Livada Boierului, - Chişinău, 1998. - 31 p.; 43 fig.; 11 planşe foto. Arhiva Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei.
17. Gheorghe Postică, Ion Hâncu, Octavian Munteanu, Raport ştiinţific privind rezultatele investigaţiilor arheologice din anul 1998 de la Orheiul Vechi, - Chişinău, 1999. - 39 pag. text+41 tab.+77 fig. grafice,+37 planșe foto / Arhiva Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei.
18. Gheorghe Postică, Raport ştiinţific privind rezultatele investigaţiilor arheologice din anul 1999 de la Orheiul Vechi. - Chişinău, 2000. - 88 p.+16 tab.+106 fig.+107 planșe foto. / Arhiva Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei.
19. Gheorghe Postică, Raport ştiinţific privind rezultatele investigaţiilor arheologice din anul 2000 de la Orheiul Vechi. - Chişinău, 2001, 67 pag. text+16 tab.+65 fig.+247 foto / Arhiva Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei.
20. Gheorghe Postică, Raport ştiinţific privind rezultatele investigaţiilor arheologice din anul 2001 de la Orheiul Vechi. - Chişinău, 2002, 80 pag. text+115 figuri+297 foto /  Arhiva Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei.
21. Gheorghe Postică, Raport ştiinţific privind rezultatele cercetărilor arheologice din anii 2009-2010 la obiectul Baia Medievală de la  Orheiul Vechi. - Chişinău, 2010, 23 pag. text+21 figuri+108 foto /  Arhiva Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei.
22. Gheorghe Postică, Raport ştiinţific privind rezultatele cercetărilor arheologice din anul 2011 de la Orheiul Vechi, Lăpușna și Mașcăuți. - Chişinău, 2011, 50 pag. text+29 figuri+107 foto /  Arhiva Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei.
23. Gheorghe Postică, Raport ştiinţific privind rezultatele săpăturilor arheologice de la Mănăstirea Căpriana din anul 2001. - Chişinău, 2002, vol. I - 69 pag. text+56 figuri; Vol. II – 237 foto /  Arhiva Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei.
24. Gheorghe Postică, Raport ştiinţific privind rezultatele săpăturilor arheologice de la Mănăstirea Căpriana din anul 2002. - Chişinău, 2003, vol. I - 75 pag. text+69 figuri+41 planșe; Vol. II – 289 foto /  Arhiva Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei.
25. Gheorghe Postică, Raport ştiinţific privind rezultatele săpăturilor arheologice de la Mănăstirea Căpriana din anul 2003. - Chişinău, 2004, 48 pag. text+22 figuri+43 planșe foto /  Arhiva Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei.
26. Gheorghe Postică, Raport ştiinţific privind rezultatele săpăturilor arheologice de la Mănăstirea Căpriana din anul 2005. - Chişinău, 2006, 90 pag. text+47 figuri+103 foto /  Arhiva Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei.
27. Gheorghe Postică, Raport ştiinţific privind rezultatele săpăturilor arheologice de salvare de la Mănăstirea Căpriana din anii 2006-2007. - Chişinău, 2007, 25 pag. text+11 figuri+78 foto /  Arhiva Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei.
28. Gheorghe Postică, Raport ştiinţific privind rezultatele săpăturilor arheologice de salvare de la Mănăstirea Căpriana din anul 2008. - Chişinău, 2009,22 pag. text+13 figuri+75 foto /  Arhiva Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei.
29. Gheorghe Postică, Raport ştiinţific privind cercetarea arheologică a Cavoului Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni de la Mănăstirea Căpriana în anul 2016. - Chişinău, 2017 /  Arhiva Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei.

XII. Lucrări didactice

1. Istoria Românilor: clasele VIII-XI: program pentru şcoala medie generală / Min. Şt. şi Învăţământului a RSSM. – Chişinău: Lumina, 1990. – p. 3-4, 11-14, 17-21 [coautor: Gh. Postică].
2. Istoria RSS Moldoveneşti: progr. pentru şc. medie de cultură generală, cl. VIII-XI / Min. Învăţământului public al RSSM. – Chişinău: Lumina, 1989. – 37 p. [Gh. Postică, coautor]
3. История Молдавской ССР VIII-XI кл.: прогр. средней общеобразоват. шк. / Мин-во нар. образования МССР. – Кишинев: Лумина, 1989. – p. 6-7, 10-11. [Gh. Postică, coautor].
4. История румын: прогр. для сред. общеобразоват. школы, VIII-XI кл. – Кишинев: Лумина, 1990. – 59 p. [Gh. Postică, coautor].
5. Istoria (cl. XI) progr. pentru şc. de cultură gen. – Chişinău: Lumina, 1991. – 46 p. [Gh. Postică, coautor].
6. Istoria Românilor: cl. V-XI: progr. pentru şc. de cultură gen. / Min. Şt. şi Învăţământului al RSSM. – Chişinău:Lumina, 1991. – 45 p. [Gh. Postică, coautor].
7. Gheorghe Postică, Istoria Românilor. Tracii (cap. II), In: Moldova suverană. – 1991. – 13 noiemb.
8. Gheorghe Postică, Istoria Românilor. Geto-Dacii (cap. III), In: Moldova suverană. – 1991. – 15 noiemb.
9. Gheorghe Postică, Istoria Românilor. Primele regate ale geto-dacilor (cap. IV), In: Moldova suverană. – 1991. – 20 noiemb.
10. Gheorghe Postică, Istoria Românilor. Regatul lui Dromikhaites (cap. V), In: Moldova suverană. – 1991. – 20 noiemb.
11. Gheorghe Postică, Istoria Românilor. Unificarea Daciei de către Burebista (cap VI), In: Moldova suverană. – 1991. – 22 noiemb.
12. Gheorghe Postică, Istoria Românilor. Dacia de la Burebista la Decebal (cap. VII), In: Moldova suverană. – 1991. – 27 noiemb.
13. Gheorghe Postică, Istoria Românilor. Cucerirea daciei de către romani (cap. VIII), In: Moldova suverană. – 1991. – 29 noiemb.
14. Gheorghe Postică, Provincia română Dacia (cap. IX), In: Moldova suverană. – 1991. – 4 dec.
15. История румын: прогр. для средн. общеобразоват. школы, V-XI кл. – Кишинев: Лумина, 1991. – 47 p.
16. Г. И. Постикэ, История румын. Фракийцы (гл. II), In: Molodva suverană - Дайджест. – 1991. – 29 noiemb. – p. 8.
17. Г. И. Постикэ, История румын. Гето-Даки (гл. III), In: Molodva suverană - Дайджест. – 1991. – 6 dec. – p. 6-7.
18. Г. И. Постикэ, История румын. Первые царства гето-даков (гл. IV), In: Molodva suverană - Дайджест. – 1991. – 13 dec. – p. 6.
19. Г. И. Постикэ, История румын. Царство Дромитеха (гл. V), In: Molodva suverană - Дайджест. – 1992. – 31 ian. – p. 3-4.
20. Г. И. Постикэ, История румын. Обьединение Дакии царем Буребистой (гл. VI), In: Molodva suverană - Дайджест. – 1992. – 17 ian. – p. 4.
21. Г. И. Постикэ, История румын. Дакия от Буребисты до Дечебала (гл. VII), In: Molodva suverană - Дайджест. – 1992. – 8 mai. – p. 4.
22. Г. И. Постикэ, История румын. Завоевание Dакии римлянами (гл. VIII), In: Molodva suverană - Дайджест. – 1992. – 24 ian. – p. 4.
23. Gheorghe Postică et. al. Pătrunderea mediocrităţii în manualul şcolar de istorie, In: Făclia. – 1994. – 14 oct. – p. 4; Mesagerul. – 1994. – 7 oct.
24. Istoria Românilor. Istoria Universală: progr. pentru cl. V-IX / Pavel Cocârlă, Gheorghe, Corovai, Gheorghe, Postică et. – Chişinău: Lumina, 1995. – 74 p.
25. Gheorghe Postică et. Programa cursului „Istoria Românilor” (epoca antică): [pentru studenţii Fac. de ist. şi etnopedagogie] / Univ. Ped. de Stat „I. Creangă”. – Chişinău, 1995. – 72 p.
26. Gheorghe Postică et. Tematica seminarelor la „ Istoria românilor” (epoca antică): pentru studenţii Fac. de ist. şi etnopedagogie, secţia fără frecvenţă / Univ. Ped.de Stat „I. Creangă”. – Chişinău, 1995. – 72 p.
27. Gheorghe Postică et. Tematica seminarelor la „ Istoria românilor” (epoca veche): pentru studenţii Fac. de ist. şi etnopedagogie, secţia de zi / Univ. Ped. de Stat „I. Creangă”. – Chişinău, 1995. – 150 p.
28. Gheorghe Postică, Repere ale etnogenezei românilor: în ajutorul liceenilor, In: Cugetul. – 1999. – Nr 4. – p. 31-36.
29. Alexandru Roman, Gheorghe Postică, Andrei Galben, Teza licenţă: studiu metodic / Univ. Liberă Int. din Moldova. – Chişinău, 2000. – 89 p.
30. Istoria românilor. Istoria universală: materiale didactice: (conţinuturi şi itemi) / col. de aut.: Gh. Postică, D. Dragnev, E. Dragnev et. – Chişinău: Civitas, 2001. – 332 p.
31. Istoria românilor. Istoria universală: [materiale didactice pentru examenele de bacalaureat, de absolvire în şc. de cultură gen. şi examenele de admitere la ist.] / Gh. Postică, D. Dragnev, I. Varta et. – Chişinău: Civitas, 2001. – 336 p.
32. Istoria Românilor: materiale didactice. Bacalaureat 2002 / D. Dragnev, Gheorghe, Postică, I. Varta et. – Chişinău: Civitas, 2002. – 152 p.
33. Teste la „Istoria Românilor”: bacalaureat 2002 / G. Gavriliţă, T. Nagnibeta-Tverdohleb, Gheorghe, Postică et. – Chişinău: Lyceum, 2002. – 66 p.
34. Istoria Românilor. Sinteze şi materiale didactic pentru bacalaureat / Dragnev D., Postică Gh., Varta I., Dragnev E., Enciu N., Nicolaev Gh., Mustaţă S., , Chişinău, Civitas, 2003, 144 p.

XIII. Publicistică, lucrări de popularizare
1. Gheorghe Postică, Secvenţe arheologice [săpăturile de la Bursuceni], In: Tinerimea Moldovei, nr. 122, 13 octombrie 1978, p. 4.
2. Gheorghe Postică, Aşezările getice de lângă Hansca, In: Viaţa satului, 31 ianuare 1990, p. 14.
3. Gheorghe Postică, Mănăstirea Căpriana, In: Viaţa satului, nr. 1, 1 ianuarie 1994, p. 2.
4. Ion Hâncu, Gheorghe Postică, Falsificarea istoriei vechi a Moldovei în istoriografia sovietică, In: Solstiţiu (Satu-Mare). – 1990. – Oct. (Nr 36). – p. 5.
5. Gheorghe Postică, Regatele geto-dacilor, In: Viaţa satului, 28 martie 1990, p. 14.
6. Gheorghe Postică, Ţara regelui Dromichaites, In: Viaţa satului, 13 iunie, 1990, p. 15.
7. Ion Hâîncu, Gheorghe Postică, Măsluitorii: despre falsificarea istoriei vechi a Moldovei în istoriografia sovietică, In: Moldova Suverană. – 1991. – 19, 20, 22 februarie.
8. Gheorghe Postică, Vechimea leului în Moldova, In: Viaţa satului. – 1992. – 29 ianuarie.
9. Pătrunderea mediocrităţii în manualul şcolar / Semnat: Membrii Comiseiei de expertiză în domeniul Istoriei a Ministerului Educţaiei, inclusiv Gh.Postică, In: Mesagerul, 1994, 7 octombrie [=Făclia, 14 octombrie, 1994, p. 4].
10. Ion Hâncu, Gheorghe Postică, Gavrilă Simion, Ion Niculiţă: arheolog cu renume şi pedagog ilustru: [candidat la postul de membru coresp. al Acad. de Şt. a Moldovei], In: Moldova suverană, – 2000. – 3 mai. – p. 3.
11. Gheorghe Postică, Orheiul Vechi – vatră de istorie şi civilizaţie milenară: [comunic. prez. la şedinţa în plen a Sesiunii Şt. Anuale a cadrelor didactice ULIM, 15 apr. 1999], In: Universitas. – 1999. – Apr. (Nr 4). – p.2.
12. Gheorghe Postică, Istoria noastră este istoria românilor, In: Democraţia. – 2002. - 19 febr. – p. 6.
13. Gheorghe Postică, Perla lui Constantin cel Mare descoperită la Bursuceni-Sângerei, In: Literatura şi Arta, 2004, Nr. 3, 22 ianuarie, p. 7.
14. Gheorghe Postică, Orheiul Vechi - vatră de istorie şi civilizaţie, In: Moldova şi Lumea, Chişinău, 2004, nr. 1, 14-18.

XIV. Adresări, Documente
1. Pericolul aservirii politice a veşnicilor adevăruri: Scrisoare deschisă preşedintelui Republicii Moldova dlui Mircea Snegur / P. Parasca, Gh. Postică, I. Ţurcanu et., In: Moldova suverană. – 1994. – 19 februarie.
2. Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova. Comitetul de conducere. Memoriu: către Preşedintele Rep. Moldova Petru Lucinschi, către Prim-ministrul rep. Moldova Ion Ciubuc: [referitor la învăţământul istoric] / pentru conformitate Gh. Postică, A. Petrencu, In: Mesagerul. – 1998. – 23 ian. – p. 7.
3. "Orheiul Vechi", o şansă istorică de a ajunge pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO: Scrisoare deschisă preşedintelui Republicii Molodva, dlui Vladimir Voronin / acad. A. Cibotaru, acad. A. Eşanu, acad. A. Negru, acad. V.Şelaru, A. Reniţă, dr. hab. Gh.Postică et. In: Natura, nr. 5 (194), mai, 2008, p. 3.

XV. Interviuri
1. Căpriana provine de la Chiprian / Interviu, consemnare Maria Sârbu, In: Moldova Suverană, nr. 5, 11 ianuarie 1994, p. 3.
2. Interviu cu Gheorghe Postică, In: Informaţia zilei [ziar], Satu-Mare, anul II, nr. 202, sâmbătă, 14 mai 1994, pag. 1.
3. An de mare responsabilitate: (interviu cu Gh. Postică, vicerector al Univ. Libere Int. din Moldova) / pentru conformitate: Tatiana Corai, In: Universitas. – 1996. – 1 sept. – p. 3.
4. Cuceririle noastre sunt ireversibile: [dialog cu Gh. Postică, dr. în ist.] / dialog susţinut de Inga Dohotaru, In: Flux. – 1998. – 27 mart. – p. 1.
5. ULIM face ştiinţă / interviu Gh. Postică, In: Moldova suverană. – 1998. – 22 dec.
6. Petre Roman, directorul Institutului Român de tracologie, a trecut Prutul pentru a salva de la moarte arheologia moldovenească: [interviu cu Gh. Postică, vicerector ULIM, vicepreş. al Comisiei arheologice al Min. Culturii] / consemnare: Maria Dimineţ, In: Jurnalul Naţional : ed. de Chişinău. – 2001. – 3 mai. – p. 8-9.
7. Să ridicăm fiecare câte un ULIM şi Moldova va ieşi din criză, In: Tineretul Moldovei. – 2001. – 18 oct. – p. 5.
8. Dacă vrei să fii liber trebuie să lupţi: [interviu cu vicerectorul Univ. Libere Int. din Moldova Gh. Postică] / consemnare: Veronica Gorincioi, In: Democraţia. – 2002. – 5 noiemb. – p. 15.
9. ULIM – unica instituţie privată de învăţământ superior la standarde europene: interviu cu Gh. Postică, vicerector pentru şt. în cadrul Univ. Libere Int. din Moldova, In: Jurnal de Chişinău. – 2003. – 13 iun. – p. 13.
10. Cum apreciaţi introducerea cursului de Istorie integrată de la 1 septembrie 2003 în 45 de şcoli din republică?: [interviu cu Gh. Postică, vicerector la Univ. Liberă Int. din Moldova, dr. în ist.] / consemnare: V. Gorincioi, In: Democraţia. – 2003. – 2 sept. – p. 7.
11. "Cartea vieţii mele urmează să fie scrisă” / Savantul Gheorghe Postică la 50 de ani. Interviu: pentru confirmare Veronica Gorincioi, In: Democraţia, Chişinău, 2004, 3 februarie, p. 11.
12. Va avea oare R. Moldova un monument înscris în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO ? / consemnare: Alecu Reniţă, In: Natura, nr. 4 (193), aprilie, 2008, p. 3.
13. Deţinem o comoară fabuloasă pe care avem datoria s-o salvăm de la degradare şi uitare, s-o facem cunoscută nouă şi întregii lumi: Interviu cu savantul Gheorghe Postică, doctor habilitat / consemnare: Alecu Reniţă, In: Natura: publicaţie de ecologie, turism şi cultură, nr. 5 (207), Mai, 2009, p. 3.
14. Este necesară o schimbare radicală, care să conducă la formarea unor structuri administrative eficiente: dialog cu Gheorghe Postică / consemnare Virgil Ştefan Niţulescu, In: Curier cultural, Bucureşti, Nr. 512, 11 februarie 2010 (http://www.observatorcultural.ro/Este-necesara-o-schimbare-radicala-care-sa-conduca-la-formarea-unor-structuri-administrative-eficiente*articleID_23198-articles_details.html).

XVI. Coordonare ediţii, redactor, editor1. Analele ULIM: Seriile Drept, Economie, Medicină, Filologie, Istorie / Coordonator ştiinţific Gh.Postică, Chişinău, 1998-2004.

2. Symposia Professorum: Seriile Drept, Economie, Medicină, Filologie, Istorie, Inginerie, Psihologie, Biblioteconomie, Jurnalism şi Comunicare Publică / Coordonator ştiinţific Gh.Postică, Chişinău, 1999-2004.
3. Symposia Studentium. Seriile Drept, Economie, Medicină, Filologie, Istorie, Psihologie / Coordonator ştiinţific Gh.Postică, Chişinău, 1999-2004.
4. Buletin istorico-arheologic. Orheiul Vechi / Redactor responsabil Gh.Postică, Chişinău, 1998.
5. V. Stăvilă, Mereni: Monografia unui sat răzeşesc / Coordonator ştiinţific Gh.Postică Chişinău: 2004, 354 p.
6. Ilie Borziac: Biobibloografaie la 60 de ani /Alcăt.: L. Corghenci; echipa de lucru: V.Chitoroagă, V.Ghetu, V.Corcodel; Red. şt.: Gh.Postica; Univ. Libera Intern. din Moldova, Dep. Inform.-Biblioteconomic, Chişinău, ULIM, 2008, 114 p. (Colectia "Universitaria"; Fascicula a 32-a). - ISBN 978-9975-920-91-9.
7. Pavel Parasca: Biobibliografie la 70 de ani / Ed. îngrij. de Z. Sochircă, Red. ştiinţ. Gh.Postică, Echipa de lucru: L. Corghenci, V. Chitoroagă, L. Beşelea, M. Vasilachi;Univ. Libera Intern. din Moldova, Dep. Inform.-Biblioteconomic, Chişinău, Ed. ULIM, 2009. (Colectia "Universitaria"; Fascicula a 38-a).
8. Probleme actuale de istorie naţională: studii în onoarea profesorului Pavel Parasca, / Editori A. Galben şi Gh. Postică, Chişinău, Ed. ULIM, 2009, 357 p.
9. History & Politics: Revista de istorie şi politică / ULIM, Redactor şef: Gh. Postică, 2009, nr. 1-2, 290 p.
12. Gheorghe Postică, Zinaida Sochircă, În ritm cu schimbarea şi în consens cu biblioteca, In: Ludmila Corghenci: Schimbarea de sine pentru schimbarea celorlalti: monogr. biobibliogr. in honorem Ludmila Corghenci /  ed. ingr. de Zinaida Sochirca, Chişinău: ULIM, 2010, p. 15-17.
13. Lăpuşna. Studii de istorie şi arheologice / coord. ştiin. Gheorghe Postică, Chişinău, 2015, 260 p.
14. Ion Hîncu,Scara vieții / Ed. îngrijită de Gh. Postică, Chișinău, Cartdidact, 2016, 300 p.

XVII. Referent ştiinţific

1. Registrul naţional al patrimoniului cultural imaterial din Republica Moldova = National Inventary of the intangible cultural heritage of the Republic of Moldova / Refer. ştiinţif. Gheorghe Postică, Virgil-Ştefan Niţulescu; Coord. ştiinţif. Varvara Buzilă. Vol. A. Chişinău, Lumina, 2012, 224 p.
2. Ion Tentiuc, Contribuţii la istoria şi arheologia spaţiului pruto-nistrean. Siturile de la Durleşti şi Moleşti / Refer. Gheorghe Postică, Sergiu Musteaţă, Chişinău, Ed. Bons Offices, 2012, 288 p. 

XVIII. Referinte

1. Sergiu Musteață, Laudatio in honorem prof.univ. dr.hab. Gheorghe Postică cu ocazia conferirii titlului onorifc doctor honoris causa al Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău,, 2 octombrie 2014, In: Plural, vol. 2, nr. 1-2, p.205-209.
2, Studii de arheologie şi istorie în onoarea profesorului Gheorghe Postică / Ed. Ludmila Coadă, Pavel Parasca.  Chişinău: ULIM, 2014, 445 p.
3. Gheorghe Postică la 50 de ani: Biobibliografie / Ed. îngrij. Z. Sochircă. Chişinău, 2004.
4. Studii de istorie veche şi medievală: Omagiu profesorului Gheorghe Postică / Ed. îngrij. de Tudor Arnăut, Octavian Munteanu, Sergiu Musteaţă, Chişimău: Pontos, 2004, 284 p.
5. Victor Spinei, O sinteză de indubitabilă relevantă; Cuvânt înainte, In: Victor Spinei, Proiecții istoriografice, Suceava, 2014, p. 285-290, 638-646.
6. Andrei Vartic, Basarabia, Rana de la Hotarul de Est, Sibiu: Ed. Univ. Lucian Blaga, 2008 / Se închină arheologilor Victor Spinei și Gheorghe Postică, 
7. Andrei Vartic, Fără “gloria istoriei”, In: Timpul, marți, 13 ianuarie 2009.