luni, iunie 10, 2013

Codul deontologic al arheologilor din Republica Moldova

 I. Preambul
Codul deontologic al arheologilor din Republica Moldova reprezintă ansamblul de norme morale asumate de specialiştii arheologi în procesul exercitării activităţilor lor profesionale. Menirea Codului este:
a) să promoveze etica profesională şi normele morale în activitatea de cercetare arheologică;
b) să instituie o conduită morală ireproşabilă în rîndul specialiştilor preocupaţi de descoperirea şi cercetarea vestigiilor arheologice; 
c) să consolideze statutul arheologiei ca profesie.

II. Arheologii şi societatea
2.1. Arheologii au responsabilitatea:
a) să realizeze lucrările arheologice în corespundere cu normele şi principiile universal acceptate, stabilite de convenţiile şi recomandările UNESCO şi ale Consiliului Europei în domeniul protejării patrimoniului arheologic;
b) să asigure cercetarea şi păstrarea patrimoniului arheologic exclusiv prin mijloace legale;
c) să atragă atenţia autorităţilor competente asupra ameninţărilor la adresa patrimoniului arheologic, inclusiv jefuirea siturilor şi traficul ilegal de antichităţi şi sa utilizeze toate mijloacele aflate la dispoziţie pentru a se asigura că autorităţile competente iau măsuri în astfel de cazuri;
d) să-şi asume angajamentul faţă de societate de a reprezenta ştiinţa arheologică prin efectuarea investigaţiilor care să corespundă celor mai înalte standarde profesionale şi să asigure rezultatele investigaţiilor ştiinţifice într-o manieră responsabilă;
e) să-şi asume angajamentul de conservare a siturilor arheologice;
f) să fie sensibil la interesele grupurilor umane ale căror istorie reprezintă subiectele de studiu şi să coordoneze cu ele activităţile investigaţiilor de teren, promovînd astfel arheologia publică;
g) să se implice activ pentru a informarea publicului larg, la toate nivelurile, asupra scopurilor şi metodelor arheologiei în general şi asupra unor proiecte individuale în particular, utilizînd toate tehnicile şi mijloacele de comunicare posibile;
h) să evalueze, în prealabil, impactul ecologic şi social al proiectelor de cercetare arheologică;
i) să-şi perfecţioneze profesionalismul pe parcursul carierei, să-şi păstreze şi să-şi dezvolte competenţele în domeniul lor de activitate;
j) să combată arheologia ilegală, furtul şi traficul de obiecte arheologice.

2.2. Arheologii nu trebuie:
a) să întreprindă investigaţii arheologice pentru care ei nu au calificarea şi actele necesare.
b) să se angajeze în afirmaţii cu caracter de interpretare arheologic exagerate, nejustificate sau înşelătoare care ar putea contribui la lansarea lor sau a altor persoane în activităţi ilegale, neştiinţifice sau lipsite de etică;
c) să se angajeze şi să admită ca numele lor să fie asociat cu orice formă de activitate legată de săpături ilegale, furt, distrugere conştientă şi trafic ilicit de antichităţi şi opere de artă, conform convenţiei UNESCO din 1970 privind măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru interzicerea şi prevenirea importului, exportului şi transferului ilicit de proprietate a bunurilor culturale sau în oricare alte activităţi ilegale sau neetice în domeniul arheologic;
d) să deţină colecţii constituite din obiecte ce fac parte din patrimoniul arheologic sau ca urmare a exploatării acestuia;
e) să se angajeze şi să admită utilizarea cu bună ştiinţă a numelui lor în acţiuni ilegale sau neetice cu impact asupra patrimoniului arheologic care urmăreşte profit comercial obţinut direct din patrimoniul arheologic sau ca urmare a exploatării ilegale a acestuia;
f) să dea avize profesioniste, rapoarte publice sau mărturii juridice în materie de arheologie, fără o documentare cît mai amănunţită şi mai veridică;
g) să admită comportament lipsit de onestitate, care implică fraudă, înşelăciune sau declaraţii false în probleme de interes arheologic;

III. Arheologii, breasla şi colegii
3.1. Arheologii au responsabilitatea:
a) să fie la curent cu dezvoltarea cunoaşterii si metodologiei din domeniul lor de specializare şi din domeniile tehnicilor de lucru în teren, a conservării siturilor, diseminării informaţiei, dar şi să fie la curent cu noutăţile din domeniile înrudite;
b) să întocmească un plan de acţiuni înaintea fiecărui proiect de cercetare şi să ia măsuri adecvate pentru depozitarea si gestionarea potenţialelor descoperiri, mostre si înregistrări în locuri de depozitare cu acces public (muzee, colecţii de arhivă etc.);
c) să cunoască şi să respecte toate legile aplicabile la cercetarea arheologică, dar şi orice proceduri relevante promulgate de către organizaţiile profesionale din domeniul arheologic;
d) să facă înregistrări corespunzătoare pentru toate cercetările arheologice într-o formă inteligibilă si durabilă;
e) să elaboreze şi să prezinte fără întîrzieri nejustificate rapoarte accesibile comunităţii arheologice, cu o descriere exactă, corectă şi veridică a cercetărilor efectuate şi a rezultatelor obţinute;
f) să aibă drepturi prioritare de publicare pentru cercetările de care răspund pe o perioadă rezonabilă de timp, care sa nu depăşească zece ani (la expirarea perioadei de zece ani, materialele trebuie sa devină disponibile şi altor cercetători pentru analize si publicare);
g) să ofere acces cît mai larg la rezultatele cercetărilor lor şi să trateze cu multă înţelegere solicitările de informaţii de la colegi si studenţi, în măsura în care acestea nu contravin drepturilor prioritare de publicare;
h) să comunice şi să coopereze cu colegii care au interese profesionale comune;
i) să respecte interesele ştiinţifice ale colegilor săi şi dreptul lor la informaţii despre situri, colecţii sau date în cazul în care există o preocupare comună de cercetare;
j) să onoreze cererile rezonabile ale colegilor săi de acces la materiale şi înregistrările lor, respectînd drepturile de autor existente, dar şi schimbul de informaţii utile pentru cercetarea altora. Oamenii de ştiinţă care doresc acces la informaţii nepublicate nu trebuie să se aştepte să primească informaţii de interpretare în cazul în care acestea nu au fost publicate sau sunt în curs de desfăşurare;
k) să obţină în scris, de la deţinătorul drepturilor de autor, permisiunea de a studia/publica materiale arheologice inedite şi să citeze sursa autorul corespunzător în orice publicare.
l) să respecte normele naţionale legate de condiţiile de angajare şi securitate în managementul tuturor lucrărilor arheologice;
m) să dea posibilitatea angajaţilor mai puţin calificaţi să acumuleze experienţă şi cunoştinţe şi să negocieze remunerarea adecvată a fiecărei munci prestate corespunzător cunoştinţelor angajatului şi cerinţelor postului;
n) să evalueze corect munca colegilor de breaslă, în cazurile cînd este angajat să facă acest lucru, cu promptitudine să le comunice acest fapt şi să ofere oportunităţi rezonabile pentru ca ei să ia în considerare şi să răspundă la orice rezultate negative.

3.2. Arheologii nu trebuie:
a) să discrediteze, cu rea intenţie sau prin fals, autoritatea colegilor;
b) să admită plagiat în comunicarea orală sau scrisă;
c) să falsifice date;
d) să refuze date rezonabile solicitate de un coleg calificat pentru investigaţii ştiinţifice;
e) să intre în competiţie pentru ocuparea unui post în detrimentul standardelor profesionale;
f) să practice nici o forma de discriminare legată de sex, religie, vîrsta, rasă, handicap sau orientare sexuala, în recrutarea personalului pentru proiecte de cercetare arheologică;
g) sa întreprindă acţiuni pentru care nu sunt instruiţi sau pregătiţi adecvat.

IV. Arheologii şi clienţii/angajatorii
4.1. Arheologii trebuie:
a) să respecte obligaţiile contractuale şi interesele clientului/angajatorului, în măsura în care acestea sunt compatibile cu legea, cu binele public, prezentul cod şi standardele de cercetare;
b) să prezinte în termenii stabiliţi rapoarte de investigaţii arheologice;
c) să presteze servicii de calitate, în limita competenţelor profesionale şi legale.
d) să poartă responsabilitate, faţă de angajator, instituţia unde activează, faţă de normele de cercetare şi deontologie profesională, indiferent de circumstanţele politice şi financiare;
e) să refuze orice solicitare sau cerere a angajatorului/clientului care intră în conflict cu legea, prezentul cod şi standardele de cercetare;
f) să recomande angajatorilor sau clienţilor să angajeze arheologi sau alţi consultanţi de specialitate, în cazul în care aceştia se confruntă cu probleme arheologice ce le depăşeşte competenţa;
g) să exercite o grijă rezonabilă pentru a preveni angajaţii, colegii, asociaţii şi alte persoane antrenate în cercetarea arheologică, privind utilizarea şi dezvăluirea informaţiei confidenţiale (de natură non-arheologică obţinute în timpul ocupării forţei de muncă pe care angajatorul sau clientul a solicitat să le califice corespunzător sau a căror divulgare ar fi jenantă sau ar putea fi în detrimentul angajatorului sau clientului, acestea încetînd să mai fie confidenţiale în cazul în care sunt anunţate de angajator sau client sau atunci cînd astfel de informaţii devin cunoscute publicului);
h) să se comporte etic şi în interesul clientului atunci cînd recomandă angajarea altor profesionişti;
i) să fie sinceri cu privire la calificările şi capacităţile lor în relaţiile cu sponsorii cercetărilor;
j) să solicite partenerilor care vin cu proiecte de sponsorizare pentru anumite situri, asigurarea că activităţile de cercetare preconizate nu vor compromite responsabilităţile lor profesionale şi de conduită etică (nu trebuie admis nici un acord de cercetare cu caracter secret, respectiv nici un fel de rapoarte şi rezultate secrete).

4.2. Arheologii nu trebuie:
a) să participe la proiecte al căror scop principal îl constituie exclusiv profitul privat (această cerinţă nu se aplică proiectelor de management al resurselor culturale şi similare, chiar dacă este efectuat de o firmă ce urmăreşte profit, atîta timp cît aceasta respectă prevederile din codul şi standardele profesionale);
b) să dezvăluie informaţii confidenţiale, cu excepţia cazurilor cerute de lege;
c) să utilizeze informaţii confidenţiale în dezavantajul clientului sau angajatorului;
d) să utilizeze informaţii confidenţiale în avantajul propriu sau a unei terţe persoane, cu excepţia cazului în care clientul însuşi îşi dă acordul;
e) să recomande sau să participe la vreo cercetare care nu este în conformitate cu cerinţele standardelor cercetării de performanţă;
f) să pretindă a fi consultant în arheologie cu excepţia cazurilor stabilite de actele normative În vigoare.

V. Dispoziţii finale

5.1. Prezentul cod este adoptat de Colegiul Ministerului Culturii prin Hotărîrea nr. 04 din 30 martie 2012 şi aprobat prin ordinul Ministrului Culturii nr. 127 din 25 aprilie 2013.

*****************

  
MINISTERUL CULTURII AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN

din 25 aprilie 2013                                                                                   nr. 127
                                                                       m. Chişinău

Ref: Cu privire la instituire Registrului arheologilor şi
aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare
a Legii privind protejarea patrimoniului arheologic
 nr.218 din 17 septembrie 2010

În temeiul prevederilor Legii nr. 218 din 17 septembrie 2010 privind protejarea patrimoniului arheologic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 235-240) şi în scopul completării cadrului juridic existent în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional, armonizării acestuia la standardele internaţional recunoscute şi promovate prin convenţiile UNESCO şi ale Consiliului Europei în domeniu, la care Republica Moldova este parte, în corespundere cu Hotărîrea nr. 04 din 30 martie 2012 a Colegiului Ministerului Culturii,

ORDON:

1. Se instituie Registrul arheologilor din Republica Moldova şi se aprobă Regulamentul privind Registrul arheologilor din Republica Moldova, conform anexei nr. 1.

2. Se aprobă Codul deontologic al arheologilor din Republica Moldova, conform anexei nr. 2.

3. Controlul asupra realizării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Gheorghe Postică, viceministru.
  
                                                                              Boris FOCŞA
                                                                                 Ministru